30 miliona dolara potrošeno na neki film; moglo se puno pametnije iskoristiti kao npr. za osvajanje neke manje države!


30-miliona-dolara-potroeno-na-neki-film-moglo-se-puno-pametnije-iskoristiti-kao-npr-za-osvajanje-neke-manje-drave
klint istvud30milionadolarapotroenonanekifilmmoglosepunopametnijeiskoristitikaonprzaosvajanjenekemanjedržave30 milionamiliona dolaradolara potrošenopotrošeno nana nekineki filmmoglo sese punopuno pametnijepametnije iskoristitiiskoristiti kaokao nprza osvajanjeosvajanje nekeneke manjemanje države30 miliona dolaramiliona dolara potrošenodolara potrošeno napotrošeno na nekina neki filmmoglo se punose puno pametnijepuno pametnije iskoristitipametnije iskoristiti kaoiskoristiti kao nprza osvajanje nekeosvajanje neke manjeneke manje države30 miliona dolara potrošenomiliona dolara potrošeno nadolara potrošeno na nekipotrošeno na neki filmmoglo se puno pametnijese puno pametnije iskoristitipuno pametnije iskoristiti kaopametnije iskoristiti kao nprza osvajanje neke manjeosvajanje neke manje države30 miliona dolara potrošeno namiliona dolara potrošeno na nekidolara potrošeno na neki filmmoglo se puno pametnije iskoristitise puno pametnije iskoristiti kaopuno pametnije iskoristiti kao nprza osvajanje neke manje države

Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam. -Đorđe Balašević
tako-to-lovom-ne-moe-imati-previe-premalo-nikad-tako-puno-da-ne-bi-poeleo-jo-i-nikad-tako-malo-da-ne-bi-moglo-biti-i-manje-to-pouzdano-znam
Ovaj film je koštao 31 milion dolara. Sa toliko novca sam mogao izvršiti invaziju na neku zemlju. -Klint Istvud
ovaj-film-kotao-31-milion-dolara-sa-toliko-novca-sam-mogao-izvriti-invaziju-na-neku-zemlju
To sto sazrevate puno pre,ne znaci da ste vremenom pametnije
to-sto-sazrevate-puno-prene-znaci-da-ste-vremenom-pametnije
Organizovani kriminal u Americi zaradi preko četrdeset milijardi dolara godišnje i ne troši puno na kancelarijski material. -Vudi Alen
organizovani-kriminal-u-americi-zaradi-preko-etrdeset-milijardi-dolara-godinje-i-ne-troi-puno-na-kancelarijski-material
Više od 820 miliona ljudi na svetu pati od gladi, od toga 790 miliona njih živi u zemljama treceg sveta. -Fidel Kastro
vie-od-820-miliona-ljudi-na-svetu-pati-od-gladi-od-toga-790-miliona-njih-ivi-u-zemljama-treceg-sveta