A dešava se opet i ovako kao ovo sada njemu, da slučajno sretneš stvorenje bez naročitog značenja i vrednosti, a spotakneš se na njega kao na kamen u mraku; i to je dovoljno da propadneš potpuno i zauvek.


a-deava-se-opet-i-ovako-kao-ovo-sada-njemu-da-sluajno-sretne-stvorenje-bez-naroitog-znaenja-i-vrednosti-a-spotakne-se-na-njega-kao-na-kamen-u-mraku-i
Đorđe balaševićdeavaseopetovakokaoovosadanjemudaslučajnosretnestvorenjebeznaročitogznačenjavrednostispotaknenanjegakamenmrakutodovoljnopropadnepotpunozauvekdešava sese opetopet ii ovakoovako kaokao ovoovo sadasada njemuda slučajnoslučajno sretnešsretneš stvorenjestvorenje bezbez naročitognaročitog značenjaznačenja ii vrednostispotakneš sese nana njeganjega kaokao nana kamenkamen uu mrakuje dovoljnodovoljno dada propadnešpropadneš potpunopotpuno ii zauveka dešava sedešava se opetse opet iopet i ovakoi ovako kaoovako kao ovokao ovo sadaovo sada njemuda slučajno sretnešslučajno sretneš stvorenjesretneš stvorenje bezstvorenje bez naročitogbez naročitog značenjanaročitog značenja iznačenja i vrednostia spotakneš sespotakneš se nase na njegana njega kaonjega kao nakao na kamenna kamen ukamen u mrakui to jeje dovoljno dadovoljno da propadnešda propadneš potpunopropadneš potpuno ipotpuno i zauvek

I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre. -Anton Čehov
i-za-hiljadu-godina-ovek-e-isto-ovako-uzdisati-ah-teko-iveti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-hteti-da-umre
I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:
i-za-hiljadu-godina-ovjek-e-isto-ovako-uzdisatiah-teko-ivjeti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-htjeti-da-umre
Ona se, slučajno, udala 18. maja 1980. Da se udala za mene, verojatno bih, kao pravi muž, ponekad i zaboravio taj datum. Ovako, zapamtio sam ga zauvek. -Đorđe Balašević
ona-se-sluajno-udala-18-maja-1980-da-se-udala-za-mene-verojatno-bih-kao-pravi-mu-ponekad-i-zaboravio-taj-datum-ovako-zapamtio-sam-ga-zauvek
Nikada ništa nisam učinio slučajno, niti je neki od mojih izuma došao slučajno. Oni su tu kao rezultat rada. -Tomas Edison
nikada-nisam-uinio-sluajno-niti-neki-od-mojih-izuma-doao-sluajno-oni-su-kao-rezultat-rada