A ja sam pokušavao da parališem taj mišić u obrazu. Taj glupi klovnovski osmeh, dok ne odšeta ulicom u neki svoj, meni nepoznat život, jedina žena kojoj sam ikada pripadao ..


a-ja-sam-pokuavao-da-paraliem-taj-mii-u-obrazu-taj-glupi-klovnovski-osmeh-dok-ne-odeta-ulicom-u-neki-svoj-meni-nepoznat-ivot-jedina-ena-kojoj-sam
Đorđe balaševićjasampokuavaodaparaliemtajmiićobrazutajglupiklovnovskiosmehdokneodetaulicomnekisvojmeninepoznatživotjedinaženakojojikadapripadaoja samsam pokušavaopokušavao dada parališemparališem tajtaj mišićmišić uu obrazutaj glupiglupi klovnovskiklovnovski osmehdok nene odšetaodšeta ulicomulicom uu nekineki svojmeni nepoznatnepoznat životjedina ženažena kojojkojoj samsam ikadaikada pripadaopripadaoa ja samja sam pokušavaosam pokušavao dapokušavao da parališemda parališem tajparališem taj mišićtaj mišić umišić u obrazutaj glupi klovnovskiglupi klovnovski osmehdok ne odšetane odšeta ulicomodšeta ulicom uulicom u nekiu neki svojmeni nepoznat životjedina žena kojojžena kojoj samkojoj sam ikadasam ikada pripadaoikada pripadao

Taj osmeh… to lepo lice… to zgodno telo… a tek te prelepe oci… ali dosta o meni, kako si mi ti?
taj-osmeh-to-lepo-lice-to-zgodno-telo-a-tek-te-prelepe-oci-ali-dosta-o-meni-kako-mi-ti
Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan. -Džejms Džojs
ja-sam-sutra-ili-neki-drugi-budui-dan-ono-to-sam-spremio-danas-ja-sam-danas-ono-to-sam-spremio-jue-ili-neki-prethodni-dan