A ja sam pokušavao da parališem taj mišić u obrazu. Taj glupi klovnovski osmeh, dok ne odšeta ulicom u neki svoj, meni nepoznat život, jedina žena kojoj sam ikada pripadao ..


a-ja-sam-pokuavao-da-paraliem-taj-mii-u-obrazu-taj-glupi-klovnovski-osmeh-dok-ne-odeta-ulicom-u-neki-svoj-meni-nepoznat-ivot-jedina-ena-kojoj-sam
Đorđe balaševićjasampokuavaodaparaliemtajmiićobrazutajglupiklovnovskiosmehdokneodetaulicomnekisvojmeninepoznatživotjedinaženakojojikadapripadaoja samsam pokušavaopokušavao dada parališemparališem tajtaj mišićmišić uu obrazutaj glupiglupi klovnovskiklovnovski osmehdok nene odšetaodšeta ulicomulicom uu nekineki svojmeni nepoznatnepoznat životjedina ženažena kojojkojoj samsam ikadaikada pripadaopripadaoa ja samja sam pokušavaosam pokušavao dapokušavao da parališemda parališem tajparališem taj mišićtaj mišić umišić u obrazutaj glupi klovnovskiglupi klovnovski osmehdok ne odšetane odšeta ulicomodšeta ulicom uulicom u nekiu neki svojmeni nepoznat životjedina žena kojojžena kojoj samkojoj sam ikadasam ikada pripadaoikada pripadao

Taj osmeh… to lepo lice… to zgodno telo… a tek te prelepe oci… ali dosta o meni, kako si mi ti?U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan.Mislim da dok sam ja živa premijer neće biti žena.