A meni je dovoljan samo jedan njegov osmijeh, pa da narastem, da budem veća od svih zgrada oko mene. Tada osjećam kako me sve žene pakosno gledaju, zavide mi, i krivo im je, oh, kako im je samo krivo, jer je baš meni poklonio taj osmijeh.


a-meni-dovoljan-samo-jedan-njegov-osmijeh-pa-da-narastem-da-budem-vea-od-svih-zgrada-oko-mene-tada-osjeam-kako-me-sve-ene-pakosno-gledaju-zavide-mi-i
milica jakovljević mir-jammenidovoljansamojedannjegovosmijehpadanarastembudemvećaodsvihzgradaokomenetadaosjećamkakomesveženepakosnogledajuzavidemikrivoimohkrivojerbapokloniotajosmijehmeni jeje dovoljandovoljan samosamo jedanjedan njegovnjegov osmijehpa dada narastemda budembudem većaveća odod svihsvih zgradazgrada okooko menetada osjećamosjećam kakokako meme svesve ženežene pakosnopakosno gledajuzavide mii krivokrivo imim jekako imim jeje samosamo krivojer jeje bašbaš menimeni pokloniopoklonio tajtaj osmijeha meni jemeni je dovoljanje dovoljan samodovoljan samo jedansamo jedan njegovjedan njegov osmijehpa da narastemda budem većabudem veća odveća od svihod svih zgradasvih zgrada okozgrada oko menetada osjećam kakoosjećam kako mekako me sveme sve ženesve žene pakosnožene pakosno gledajui krivo imkrivo im jekako im jeim je samoje samo krivojer je bašje baš menibaš meni pokloniomeni poklonio tajpoklonio taj osmijeh

Što je trebalo da bude pravo stajalo je iskrivljeno, a nije bilo ni krivo kako treba. -Matija Bećković
to-trebalo-da-bude-pravo-stajalo-iskrivljeno-a-nije-bilo-krivo-kako-treba
Pa sve kad trne i sve kad svene, kad tmurno izgleda svet oko mene, u meni živi sto vatrometa nekakvog šarenijeg i lepšeg sveta. -Miroslav Mika Antić
pa-sve-kad-trne-i-sve-kad-svene-kad-tmurno-izgleda-svet-oko-mene-u-meni-ivi-sto-vatrometa-nekakvog-arenijeg-i-lepeg-sveta
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog