A ona. Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije trazila da se menjam. A promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.


a-ona-ona-prihvatila-svaki-deo-mene-i-nikada-nije-trazila-da-se-menjam-a-promenila-me-jedina-kojoj-sam-uistinu-rekao-oseam-nije-traila-da-drim-kao
Đorđe balaševićonaonaprihvatilasvakideomenenikadanijetraziladasemenjampromenilamejedinakojojsamuistinurekaotaosećamnijetražiladržimkaokapvodenadlanuČinjenicavolimbilajojsasvimdovoljnaona jeje prihvatilaprihvatila svakisvaki deodeo menemene ii nikadanikada nijenije trazilatrazila dada sese menjampromenila mejedina jeje kojojkojoj samsam uistinuuistinu rekaorekao štašta osećamnije tražilatražila dada jeje držimdržim kaokao kapkap vodevode nana dlanuČinjenica dada jeje volimvolim bilabila jojjoj jeje sasvimsasvim dovoljnaona je prihvatilaje prihvatila svakiprihvatila svaki deosvaki deo menedeo mene imene i nikadai nikada nijenikada nije trazilanije trazila datrazila da seda se menjama promenila mejedina je kojojje kojoj samkojoj sam uistinusam uistinu rekaouistinu rekao štarekao šta osećamnije tražila datražila da jeda je držimje držim kaodržim kao kapkao kap vodekap vode navode na dlanuČinjenica da jeda je volimje volim bilavolim bila jojbila joj jejoj je sasvimje sasvim dovoljna

Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije tražila da se menjam, a promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Pisao sam joj svaki dan, dok se ona nije smuvala sa poštarom…Nije bilo moderno prvi se javljati devojci. Moj drug je propustio nekoliko dana, pa nedelju, pa nekoliko nedelja. Onda više nije znao šta bi joj rekao.Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.