A ona. Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije trazila da se menjam. A promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.


a-ona-ona-prihvatila-svaki-deo-mene-i-nikada-nije-trazila-da-se-menjam-a-promenila-me-jedina-kojoj-sam-uistinu-rekao-oseam-nije-traila-da-drim-kao
Đorđe balaševićonaonaprihvatilasvakideomenenikadanijetraziladasemenjampromenilamejedinakojojsamuistinurekaotaosećamnijetražiladržimkaokapvodenadlanuČinjenicavolimbilajojsasvimdovoljnaona jeje prihvatilaprihvatila svakisvaki deodeo menemene ii nikadanikada nijenije trazilatrazila dada sese menjampromenila mejedina jeje kojojkojoj samsam uistinuuistinu rekaorekao štašta osećamnije tražilatražila dada jeje držimdržim kaokao kapkap vodevode nana dlanuČinjenica dada jeje volimvolim bilabila jojjoj jeje sasvimsasvim dovoljnaona je prihvatilaje prihvatila svakiprihvatila svaki deosvaki deo menedeo mene imene i nikadai nikada nijenikada nije trazilanije trazila datrazila da seda se menjama promenila mejedina je kojojje kojoj samkojoj sam uistinusam uistinu rekaouistinu rekao štarekao šta osećamnije tražila datražila da jeda je držimje držim kaodržim kao kapkao kap vodekap vode navode na dlanuČinjenica da jeda je volimje volim bilavolim bila jojbila joj jejoj je sasvimje sasvim dovoljna

Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merilin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merlin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Pisao sam joj svaki dan, dok se ona nije smuvala sa poštarom…
pisao-sam-joj-svaki-dan-dok-se-ona-nije-smuvala-potarom
Nije bilo moderno prvi se javljati devojci. Moj drug je propustio nekoliko dana, pa nedelju, pa nekoliko nedelja. Onda više nije znao šta bi joj rekao. -Đorđe Balašević
nije-bilo-moderno-prvi-se-javljati-devojci-moj-drug-propustio-nekoliko-dana-pa-nedelju-pa-nekoliko-nedelja-onda-vie-nije-znao-bi-joj-rekao