A onda shvatih na prepad da te volim k'o nekad, vreme samo raspiruje plam.


a-onda-shvatih-na-prepad-da-te-volim-ko-nekad-vreme-samo-raspiruje-plam
Đorđe balaševićondashvatihnaprepaddatevolimk'onekadvremesamoraspirujeplamonda shvatihshvatih nana prepadprepad dada tete volimvolim k'ok'o nekadvreme samosamo raspirujeraspiruje plama onda shvatihonda shvatih nashvatih na prepadna prepad daprepad da teda te volimte volim k'ovolim k'o nekadvreme samo raspirujesamo raspiruje plama onda shvatih naonda shvatih na prepadshvatih na prepad dana prepad da teprepad da te volimda te volim k'ote volim k'o nekadvreme samo raspiruje plama onda shvatih na prepadonda shvatih na prepad dashvatih na prepad da tena prepad da te volimprepad da te volim k'oda te volim k'o nekad

A onda shvatih na prepad da te volim k’o nekad, vreme samo raspiruje plam. -Đorđe Balašević
a-onda-shvatih-na-prepad-da-te-volim-ko-nekad-vreme-samo-raspiruje-plam
Hiljadu puta od jutros kao nekad te volim, hiljadu puta od jutros ponovo ti se vraćam. -Miroslav Mika Antić
hiljadu-puta-od-jutros-kao-nekad-te-volim-hiljadu-puta-od-jutros-ponovo-ti-se-vraam
Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili. -Đorđe Balašević
mi-smo-se-samo-rastali-onako-kako-se-rastaju-dvoje-koji-su-se-voleli-u-pogreno-vreme-a-uz-pogreno-vreme-idemo-i-pogre-mi-a-nismo-bili