A čovijek osjeća potrebu ne samo da misli već i da kaže, čak i veću potrebu da kaže nego da misli. Tako se prazni, oslobađa napetosti. Riječ je odliv suvišne krvi, i rasterećenje od muke, privid slobode. Vlast bi trebalo da je njeguje i podstiče, a ne da je guši, da priređuje svečanosti govorenja, ili još bolje, psovanja, kao pjevanje, kao molitvu, kao čišćenje.


a-ovijek-osjea-potrebu-ne-samo-da-misli-ve-i-da-kae-ak-i-veu-potrebu-da-kae-nego-da-misli-tako-se-prazni-oslobaa-napetosti-rije-odliv-suvine-krvi-i
meša selimovićčovijekosjećapotrebunesamodamislivećkažečakvećukaženegomislitakosepraznioslobađanapetostiriječodlivsuvinekrvirasterećenjeodmukeprividslobodevlastbitrebalonjegujepodstičeguipriređujesvečanostigovorenjailijoboljepsovanjakaopjevanjemolitvučićenječovijek osjećaosjeća potrebupotrebu nene samosamo dada mislimisli većveć ii dada kažečak ii većuveću potrebupotrebu dada kažekaže negonego dada mislitako sese praznioslobađa napetostiriječ jeje odlivodliv suvišnesuvišne krvii rasterećenjerasterećenje odod mukeprivid slobodevlast bibi trebalotrebalo dada jeje njegujenjeguje ii podstičene dada jeje gušida priređujepriređuje svečanostisvečanosti govorenjaili jošjoš boljekao pjevanjekao molitvukao čišćenjea čovijek osjećačovijek osjeća potrebuosjeća potrebu nepotrebu ne samone samo dasamo da mislida misli većmisli već iveć i dai da kažečak i većui veću potrebuveću potrebu dapotrebu da kažeda kaže negokaže nego danego da mislitako se prazniriječ je odlivje odliv suvišneodliv suvišne krvii rasterećenje odrasterećenje od mukevlast bi trebalobi trebalo datrebalo da jeda je njegujeje njeguje injeguje i podstičea ne dane da jeda je gušida priređuje svečanostipriređuje svečanosti govorenjaili još bolje

Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava. -Fridrih Niče
vaspita-nikad-ne-kae-ono-to-stvarno-misli-ve-ono-to-misli-da-dobro-da-uju-oni-koje-vaspitava
Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Ne misli na to kao na umiranje. Misli na to kao na odlazak na vreme, da bi izbegao gužvu. -Teri Pračet
ne-misli-na-to-kao-na-umiranje-misli-na-to-kao-na-odlazak-na-vreme-da-bi-izbegao-gu
Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. -Konfučije
kad-ovek-mnogo-govori-uvek-kae-neto-to-nije-trebalo-da-kae