A pouzdaniji je prijatelj onaj koji drugome dobro učini, jer postojanom dobronamernošću teži da u onoga koji je primio dobročinstvo podržava osećanje zahvalnosti.


a-pouzdaniji-prijatelj-onaj-koji-drugome-dobro-uini-jer-postojanom-dobronamernou-tei-da-u-onoga-koji-primio-dobroinstvo-podrava-oseanje-zahvalnosti
perikleapouzdanijiprijateljonajkojidrugomedobroučinijerpostojanomdobronamernoćutežidaonogaprimiodobročinstvopodržavaosećanjezahvalnostia pouzdanijipouzdaniji jeje prijateljprijatelj onajonaj kojikoji drugomedrugome dobrodobro učinijer postojanompostojanom dobronamernošćudobronamernošću težiteži dada uu onogaonoga kojikoji jeje primioprimio dobročinstvodobročinstvo podržavapodržava osećanjeosećanje zahvalnostia pouzdaniji jepouzdaniji je prijateljje prijatelj onajprijatelj onaj kojionaj koji drugomekoji drugome dobrodrugome dobro učinijer postojanom dobronamernošćupostojanom dobronamernošću težidobronamernošću teži dateži da uda u onogau onoga kojionoga koji jekoji je primioje primio dobročinstvoprimio dobročinstvo podržavadobročinstvo podržava osećanjepodržava osećanje zahvalnosti

Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Teško je vratiti onome koji mi dobro učini; ko mi zlo učini, lako ću mu vratiti.Dobročinstvo nikada ne ponižava onog koji od nje nešto dobija, niti ga kuje lancima zahvalnosti, jer poklon nije ni namenjen njemu, već Bogu.Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.Moj najbolji prijatelj je čovek koji želeći mi dobro to želi samo zbog mene.