A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.


a-to-ljubav-kad-gleda-u-zvezde-bez-razloga-i-kad-podeli-vaku-i-kad-pokloni-cvet-i-ustupi-ljuljaku-u-parkiu-kada-na-tebe-red-da-se-ljulja-kad-onome
momo kaportatoljubavkadgledazvezdebezrazlogakadpodeližvakupoklonicvetustupiljuljakuparkićukadanatebereddaseljuljaonomekogavolidajedangriznjimgumuzabrisanjedvojemuliznacrtasrceunutraupievaadvaimenaakonijeljubavjaondastvarnoneznam– ljubavkad gledašgledaš uu zvezdezvezde bezbez razlogarazloga ii kadkad podelišpodeliš žvakužvaku ii kadkad poklonišpokloniš cvetcvet ii ustupišustupiš ljuljaškuljuljašku uu parkićuparkiću kadakada jeje nana tebetebe redred dada sese ljuljaškad onomeonome kogakoga volišvoliš dašdaš jedanjedan grizgriz ii kadkad podelišpodeliš sasa njimnjim gumugumu zaza brisanjebrisanje nana dvojedvoje ii kadkad mumu dašdaš jedanjedan lizkad nacrtašnacrtaš srcesrce ii unutraunutra upišešupišeš vašavaša dvadva imenanije ljubavja ondastvarno nene znamznam štaje to –kad gledaš ugledaš u zvezdeu zvezde bezzvezde bez razlogabez razloga irazloga i kadi kad podeliškad podeliš žvakupodeliš žvaku ižvaku i kadi kad pokloniškad pokloniš cvetpokloniš cvet icvet i ustupiši ustupiš ljuljaškuustupiš ljuljašku uljuljašku u parkićuu parkiću kadaparkiću kada jekada je naje na tebena tebe redtebe red dared da seda se ljuljaškad onome kogaonome koga voliškoga voliš dašvoliš daš jedandaš jedan grizjedan griz igriz i kadi kad podeliškad podeliš sapodeliš sa njimsa njim gumunjim gumu zagumu za brisanjeza brisanje nabrisanje na dvojena dvoje idvoje i kadi kad mukad mu dašmu daš jedandaš jedan lizkad nacrtaš srcenacrtaš srce isrce i unutrai unutra upišešunutra upišeš vašaupišeš vaša dvavaša dva imenaako to nijestvarno ne znamne znam štaznam šta je

Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše! -Miroslav Mika Antić
trei-put-kad-se-zaljubi-izbrii-obe-ranije-nek-trea-bude-prva-nek-peta-bude-prva-nek-stota-bude-prva-ako-se-poteno-die-kad-ljubav-broji-do-jedan-onda
Teško je kad gledaš nekoga koga voliš sa drugom osobom .. :(
teko-kad-gleda-nekoga-koga-voli-drugom-osobom
Kad ti izmisli više puta izgovor kad treba da se vidite, onda nemaš tu šta više da tražiš, jer vreme se lako stvori ako se nešto baš želi.
kad-ti-izmisli-vie-puta-izgovor-kad-treba-da-se-vidite-onda-nema-vie-da-trai-jer-vreme-se-lako-stvori-ako-se-neto-ba-eli