A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo ...


a-volela-ga-puno-i-previe-ako-mene-pitate-mislim-da-sama-nije-znala-zato-i-na-koji-nain-ali-volela-ga-koketirala-drugima-da-se-razumemo
volelagapunoprevieakomenepitatemislimdasamanijeznalazatonakojinačinalikoketiraladrugimaserazumemovolela gaga jeje punoi previšepreviše akoako menemene pitatemislim dada nini samasama nijenije znalaznala zaštozašto ii nana kojikoji načinali volelavolela gaga jekoketirala jesa drugimada sese razumemorazumemoa volela gavolela ga jega je punoi previše akopreviše ako meneako mene pitatemislim da nida ni samani sama nijesama nije znalanije znala zaštoznala zašto izašto i nai na kojina koji načinali volela gavolela ga jekoketirala je saje sa drugimada se razumemose razumemo

A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.volela sam volela,volela sam ga,cekal sam cekala ljubav da mi daa….ali nema nista od toga….Bila je neko ko ne zna ostati. I nije ostala, nikada. A voleo sam je. I ona je mene volela. Svi su to znali, osim nas.Znam da se sve dešava sa nekim razlogom, ali ponekad bih stvarno volela da znam koji je to razlog…Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili, ali nema ih puno koji su od mene više potrošili.Ovo stihovi nisu,vec moje zajebancije,volim da se zezam,i volim zezancije,nazalost,ovo vise nije sala,volela me kao mala,sad’ narasla,nasla drugog,mene ...