A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo, i ljubila je druge, puno njih. Ali nije imala tu iskru u očima i taj osmeh na licu kao kada bi pričala sa njim.


a-volela-ga-puno-i-previe-ako-mene-pitate-mislim-da-sama-nije-znala-zato-i-na-koji-nain-ali-volela-ga-koketirala-drugima-da-se-razumemo-i-ljubila
Đorđe balaševićvolelagapunoprevieakomenepitatemislimdasamanijeznalazatonakojinačinalikoketiraladrugimaserazumemoljubiladrugepunonjihaliimalaiskruočimatajosmehlicukaokadabipričalanjimvolela gaga jeje punoi previšepreviše akoako menemene pitatemislim dada nini samasama nijenije znalaznala zaštozašto ii nana kojikoji načinali volelavolela gaga jekoketirala jesa drugimada sese razumemoi ljubilaljubila jeje drugepuno njihali nijenije imalaimala tutu iskruiskru uu očimaočima ii tajtaj osmehosmeh nana liculicu kaokao kadakada bibi pričalapričala sasa njima volela gavolela ga jega je punoi previše akopreviše ako meneako mene pitatemislim da nida ni samani sama nijesama nije znalanije znala zaštoznala zašto izašto i nai na kojina koji načinali volela gavolela ga jekoketirala je saje sa drugimada se razumemoi ljubila jeljubila je drugeali nije imalanije imala tuimala tu iskrutu iskru uiskru u očimau očima iočima i taji taj osmehtaj osmeh naosmeh na licuna licu kaolicu kao kadakao kada bikada bi pričalabi pričala sapričala sa njim

A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo ...
a-volela-ga-puno-i-previe-ako-mene-pitate-mislim-da-sama-nije-znala-zato-i-na-koji-nain-ali-volela-ga-koketirala-drugima-da-se-razumemo
Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili. Svaka čast. Ali nema ih puno koji su od mene više potrošili. Tek da se zna. -Đorđe Balašević
ima-puno-ljudi-koji-su-od-mene-vie-zaradili-svaka-ast-ali-nema-ih-puno-koji-su-od-mene-vie-potroili-tek-da-se-zna
volela sam volela,volela sam ga,cekal sam cekala ljubav da mi daa….ali nema nista od toga….
volela-sam-volelavolela-sam-gacekal-sam-cekala-ljubav-da-mi-daaali-nema-nista-od-toga
Ima puno ljudi koji su od mene više zaradili, ali nema ih puno koji su od mene više potrošili. -Đorđe Balašević
ima-puno-ljudi-koji-su-od-mene-vie-zaradili-ali-nema-ih-puno-koji-su-od-mene-vie-potroili
Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno. -Homer
sudbina-ista-za-oveka-ako-se-povlai-i-ako-se-snano-bori-umire-ovek-koji-nije-napravio-kao-i-onaj-koji-napravio-puno
Ovo stihovi nisu,vec moje zajebancije,volim da se zezam,i volim zezancije,nazalost,ovo vise nije sala,volela me kao mala,sad’ narasla,nasla drugog,mene ...
ovo-stihovi-nisuvec-moje-zajebancijevolim-da-se-zezami-volim-zezancijenazalostovo-vise-nije-salavolela-me-kao-malasad-naraslanasla-drugogmene