Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo.


adam-bio-samo-ovek-a-to-objanjava-sve-on-nije-uzeo-jabuku-zbog-nje-same-nego-zato-to-mu-bila-zabranjena-da-mu-bila-zabranjena-zmija-on-bi
mark tvenadambiosamočovektoobjanjavasveonnijeuzeojabukuzbognjesamenegozatotomubilazabranjenadazabranjenazmijaonbiverovatnonjupojeoadam jeje biobio samosamo čovekčovekobjašnjava sveon nijenije uzeouzeo jabukujabuku zbogzbog njenje samenego zatozato štošto mumu jeje bilabila zabranjenada mumu jeje bilabila zabranjenazabranjena zmijaon bibi verovatnoverovatno ii njunju pojeoadam je bioje bio samobio samo čoveksamo čoveka to objašnjavaon nije uzeonije uzeo jabukuuzeo jabuku zbogjabuku zbog njezbog nje samenego zato štozato što mušto mu jemu je bilaje bila zabranjenada mu jemu je bilaje bila zabranjenabila zabranjena zmijaon bi verovatnobi verovatno iverovatno i njui nju pojeo

Nesrećna? Pa, za njih je nesrećno sve što ne razumeju. Nije to bila nesrećna ljubav, nego je sve oko nje bilo nesrećno.A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Fašizam nije se održao na valu neke doktrine koja je bila prethodno izrađena za stolom: nastao je iz potrebe za djelovanjem i bio je djelovanje; nije bio stranka, nego u prve dvije godine antistranka i pokret.Adam i Eva uživali su mnoge povlastice, a najveća je bila što nisu imali mlečne zube.I sva sreća koja me je zadesila bila je samo zato što sam kockice bacio kako treba.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.