Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo.


adam-bio-samo-ovek-a-to-objanjava-sve-on-nije-uzeo-jabuku-zbog-nje-same-nego-zato-to-mu-bila-zabranjena-da-mu-bila-zabranjena-zmija-on-bi
mark tvenadambiosamočovektoobjanjavasveonnijeuzeojabukuzbognjesamenegozatotomubilazabranjenadazabranjenazmijaonbiverovatnonjupojeoadam jeje biobio samosamo čovekčovekobjašnjava sveon nijenije uzeouzeo jabukujabuku zbogzbog njenje samenego zatozato štošto mumu jeje bilabila zabranjenada mumu jeje bilabila zabranjenazabranjena zmijaon bibi verovatnoverovatno ii njunju pojeoadam je bioje bio samobio samo čoveksamo čoveka to objašnjavaon nije uzeonije uzeo jabukuuzeo jabuku zbogjabuku zbog njezbog nje samenego zato štozato što mušto mu jemu je bilaje bila zabranjenada mu jemu je bilaje bila zabranjenabila zabranjena zmijaon bi verovatnobi verovatno iverovatno i njui nju pojeo

Nesrećna? Pa, za njih je nesrećno sve što ne razumeju. Nije to bila nesrećna ljubav, nego je sve oko nje bilo nesrećno. -Đorđe Balašević
nesrena-pa-za-njih-nesreno-sve-to-ne-razumeju-nije-to-bila-nesrena-ljubav-nego-sve-oko-nje-bilo-nesreno
A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve. -Đorđe Balašević
a-hteo-sam-poslednji-put-da-joj-apnem-na-uho-da-bila-moje-sve-pazi-mene-bila-zapravo-bila-i-ostala-moje-sve
Adam i Eva uživali su mnoge povlastice, a najveća je bila što nisu imali mlečne zube. -Mark Tven
adam-i-eva-uivali-su-mnoge-povlastice-a-najvea-bila-to-nisu-imali-mlene-zube
I sva sreća koja me je zadesila bila je samo zato što sam kockice bacio kako treba. -Čarls Bukovski
i-sva-srea-koja-me-zadesila-bila-samo-zato-to-sam-kockice-bacio-kako-treba