Ah, kad bi leći bilo isto što i zaspati, život ne bi bio ono što jeste: smrt bez mira i izvesnosti. Beskorisno je u starosti produžavati život. Mladost treba produžavati.


ah-kad-bi-i-bilo-isto-to-i-zaspati-ivot-ne-bi-bio-ono-to-jeste-smrt-bez-mira-i-izvesnosti-beskorisno-u-starosti-produavati-ivot-mladost-treba
ivo andrićahkadbilećibiloistotozaspatiživotnebioonojestesmrtbezmiraizvesnostibeskorisnostarostiprodužavatiživotmladosttrebaprodužavatikad bibi lećileći bilobilo istoisto štošto ii zaspatiživot nene bibi biobio onoono štošto jestesmrt bezbez miramira ii izvesnostibeskorisno jeu starostistarosti produžavatiprodužavati životmladost trebatreba produžavatikad bi lećibi leći biloleći bilo istobilo isto štoisto što išto i zaspatiživot ne bine bi biobi bio onobio ono štoono što jestesmrt bez mirabez mira imira i izvesnostibeskorisno je uje u starostiu starosti produžavatistarosti produžavati životmladost treba produžavati

Beskoristan život isto je što i rana smrt. -Gete
beskoristan-ivot-isto-to-i-rana-smrt
Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće. -Ivo Andric
ono-to-nije-to-ne-moe-i-ne-treba-da-bude-bilo-jae-od-onog-to-jeste-i-to-postoji-oigledno-stvarno-i-jedino-mogue