Čak Noris je samo propali glumac. Da stvarno može sve, došao bi sada i počeo da mi udara glavu o tastatuhafo8 bhru48ru m3ujeefds0efwefdasd asdahshdhghg ttz


ak-noris-samo-propali-glumac-da-stvarno-moe-sve-doao-bi-sada-i-poeo-da-mi-udara-glavu-o-tastatuhafo8-bhru48ru-m3ujeefds0efwefdasd-asdahshdhghg-ttz
Čaknorissamopropaliglumacdastvarnomožesvedoaobisadapočeodamiudaraglavutastatuhafo8bhru48rum3ujeefds0efwefdasdasdahshdhghgttzČak norisnoris jeje samosamo propalipropali glumacda stvarnostvarno možemože svedošao bibi sadasada ii počeopočeo dada mimi udaraudara glavuglavu oo tastatuhafo8tastatuhafo8 bhru48rubhru48ru m3ujeefds0efwefdasdm3ujeefds0efwefdasd asdahshdhghgasdahshdhghg ttzČak noris jenoris je samoje samo propalisamo propali glumacda stvarno možestvarno može svedošao bi sadabi sada isada i počeoi počeo dapočeo da mida mi udarami udara glavuudara glavu oglavu o tastatuhafo8o tastatuhafo8 bhru48rutastatuhafo8 bhru48ru m3ujeefds0efwefdasdbhru48ru m3ujeefds0efwefdasd asdahshdhghgm3ujeefds0efwefdasd asdahshdhghg ttz

Čak Noris zna sve viceve o sebi – unapred! xD
ak-noris-zna-sve-viceve-o-sebi-unapred-xd
Čak Noris razume žene …
ak-noris-razume-ene
Čak Noris preplivao Drinu hodajuci :D
ak-noris-preplivao-drinu-hodajuci-d
Čak Noris je uspeo da priča sa Indirom na francuskom. :)
ak-noris-uspeo-da-pria-indirom-na-francuskom
Čak Noris zna da spremi posno prase.
ak-noris-zna-da-spremi-posno-prase
Čak Noris je namestio baba Ruži nogu xD
ak-noris-namestio-baba-rui-nogu-xd