Ako je A uspeh u životu, tada je A jednako X plus Y plus Z. X je rad, Y je igra, a Z je držati jezik za zubima.


ako-a-uspeh-u-ivotu-tada-a-jednako-x-plus-y-plus-z-x-rad-y-igra-a-z-drati-jezik-za-zubima
albert ajnštajnakouspehživotutadajednakoplusradigradržatijezikzazubimaako jeuspeh uu životutada jejednako xx plusplus yy plusplus zje radje igraje držatidržati jezikjezik zaza zubimaje a uspeha uspeh uuspeh u životuje a jednakoa jednako xjednako x plusx plus yplus y plusy plus zx je rady je igraz je držatije držati jezikdržati jezik zajezik za zubimaako je a uspehje a uspeh ua uspeh u životutada je a jednakoje a jednako xa jednako x plusjednako x plus yx plus y plusplus y plus za z je držatiz je držati jezikje držati jezik zadržati jezik za zubimaako je a uspeh uje a uspeh u životutada je a jednako xje a jednako x plusa jednako x plus yjednako x plus y plusx plus y plus za z je držati jezikz je držati jezik zaje držati jezik za zubima

Za uspeh u životu potrebne su vam dve stvari: ignorisanje i samopouzdanje. -Mark Tven
za-uspeh-u-ivotu-potrebne-su-vam-dve-stvari-ignorisanje-i-samopouzdanje
Pad sa trećeg sprata jednako je poguban kao i pad sa stotog. Ako već treba da padnem, neka to bude sa što veće visine. -Paulo Koeljo
pad-treeg-sprata-jednako-poguban-kao-i-pad-stotog-ako-ve-treba-da-padnem-neka-to-bude-to-vee-visine
Ako je čovek pozvan da bude čistač ulica, trebao bi to učiniti jednako kao što je Mikelanđelo slikao, Betoven komponovao ili Šekspir pisao. -Martin Luter King
ako-ovek-pozvan-da-bude-ista-ulica-trebao-bi-to-uiniti-jednako-kao-to-mikelanelo-slikao-betoven-komponovao-ili-ekspir-pisao