Ako bi neko morao pogoditi sve pomisli ljudske i proreći sudbe ljudske, i objaviti svaku tajnu što zemlja krije u dubinama svojim, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao mleko nasuto u nečisti sud, od koga se mleko ukvari.


ako-bi-neko-morao-pogoditi-sve-pomisli-ljudske-i-prorei-sudbe-ljudske-i-objaviti-svaku-tajnu-to-zemlja-krije-u-dubinama-svojim-a-nema-straha-od-boga
nikolaj velimirovićakobinekomoraopogoditisvepomisliljudskeprorećisudbeljudskeobjavitisvakutajnutozemljakrijedubinamasvojimnemastrahaodboganjegovoznanjekaomlekonasutonečistisudkogaseukvariako bibi nekoneko moraomorao pogoditipogoditi svesve pomislipomisli ljudskeljudske ii prorećiproreći sudbesudbe ljudskei objavitiobjaviti svakusvaku tajnutajnu štošto zemljazemlja krijekrije uu dubinamadubinama svojimnema strahastraha odod boganjegovo jeje znanjeznanje kaokao mlekomleko nasutonasuto uu nečistinečisti sudod kogakoga sese mlekomleko ukvariako bi nekobi neko moraoneko morao pogoditimorao pogoditi svepogoditi sve pomislisve pomisli ljudskepomisli ljudske iljudske i prorećii proreći sudbeproreći sudbe ljudskei objaviti svakuobjaviti svaku tajnusvaku tajnu štotajnu što zemljašto zemlja krijezemlja krije ukrije u dubinamau dubinama svojima nema strahanema straha odstraha od boganjegovo je znanjeje znanje kaoznanje kao mlekokao mleko nasutomleko nasuto unasuto u nečistiu nečisti sudod koga sekoga se mlekose mleko ukvari

Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu. -Nikolaj Velimirović
ako-bi-neko-znao-broj-zvezda-na-nebu-i-imena-riba-u-moru-i-zbir-trave-u-polju-i-navike-zverova-u-gori-a-nema-straha-od-boga-njegovo-znanje-kao-voda-u
Oko lepote su uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi. -Ivo Andrić
oko-lepote-su-uvek-ili-mrak-ljudske-sudbine-ili-sjaj-ljudske-krvi
Iako je 11. septembar bio užasan, on nije zapretio opstanku ljudske rase kao što je slučaj sa nuklearnim oružjem. -Stiven Hoking
iako-11-septembar-bio-uasan-on-nije-zapretio-opstanku-ljudske-rase-kao-to-sluaj-nuklearnim-orujem
mislis da si neka riba a jos mirises na mleko :p
mislis-da-neka-riba-a-jos-mirises-na-mleko-p
Dečiji biser: Moraju li mame takođe jesti travu da bi im iz grudi teklo mleko? :D
deiji-biser-moraju-li-mame-takoe-jesti-travu-da-bi-im-iz-grudi-teklo-mleko-d