Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u rešetu.


ako-bi-neko-znao-broj-zvezda-na-nebu-i-imena-riba-u-moru-i-zbir-trave-u-polju-i-navike-zverova-u-gori-a-nema-straha-od-boga-njegovo-znanje-kao-voda-u
nikolaj velimirovićakobinekoznaobrojzvezdananebuimenaribamoruzbirtravepoljunavikezverovagorinemastrahaodboganjegovoznanjekaovodareetuako bibi nekoneko znaoznao brojbroj zvezdazvezda nana nebui imenaimena ribariba uu morui zbirzbir travetrave uu poljui navikenavike zverovazverova uu gorinema strahastraha odod boganjegovo jeje znanjeznanje kaokao vodavoda uu rešetuako bi nekobi neko znaoneko znao brojznao broj zvezdabroj zvezda nazvezda na nebui imena ribaimena riba uriba u morui zbir travezbir trave utrave u poljui navike zverovanavike zverova uzverova u goria nema strahanema straha odstraha od boganjegovo je znanjeje znanje kaoznanje kao vodakao voda uvoda u rešetu

Mala mudrost je kao voda u čaši : jasna, transparentna, čista. Velika mudrost je kao voda u moru : tamna, tajanstvena, neprobojna. -Rabindranat Tagor
mala-mudrost-kao-voda-u-ai-jasna-transparentna-ista-velika-mudrost-kao-voda-u-moru-tamna-tajanstvena-neprobojna
Ako neko tačno misli, a ne zna da za to navede razloge, to nije ni znanje ni neznanje. -Platon
ako-neko-no-misli-a-ne-zna-da-za-to-navede-razloge-to-nije-znanje-neznanje
Svako od nas se nada da će njegovo znanje i talenat koristiti nečemu većem od samog plaćanja računa. -Nik Vujičić
svako-od-nas-se-nada-da-e-njegovo-znanje-i-talenat-koristiti-neemu-veem-od-samog-plaanja-rauna