Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta - ljubav.


ako-bi-sad-trebalo-nekome-da-ispriam-svoj-ivot-mogla-bih-to-da-uinim-tako-da-ostavim-utisak-nezavisne-hrabre-i-srene-ene-ali-to-bi-bilo-daleko-od
paulo koeljoakobisadtrebalonekomedaispričamsvojživotmoglabihtoučinimtakoostavimutisaknezavisnehrabresrećneženealibilodalekoodistinejermizabranjenospomenemjedinuriječkojamnogovažnijaonihjedanaestminutaljubavako bibi sadsad trebalotrebalo nekomenekome dada ispričamispričam svojsvoj životmogla bihda učinimučinim takotako dada ostavimostavim utisakutisak nezavisnehrabre ii srećnesrećne ženebi bilobilo dalekodaleko odod istinejer mimi jeje zabranjenozabranjeno dada spomenemspomenem jedinujedinu riječriječ kojakoja jeje mnogomnogo važnijavažnija odod onihonih jedanaestjedanaest minutaminutaljubavako bi sadbi sad trebalosad trebalo nekometrebalo nekome danekome da ispričamda ispričam svojispričam svoj životbih to dada učinim takoučinim tako datako da ostavimda ostavim utisakostavim utisak nezavisnehrabre i srećnei srećne ženeali to bibi bilo dalekobilo daleko oddaleko od istinejer mi jemi je zabranjenoje zabranjeno dazabranjeno da spomenemda spomenem jedinuspomenem jedinu riječjedinu riječ kojariječ koja jekoja je mnogoje mnogo važnijamnogo važnija odvažnija od onihod onih jedanaestonih jedanaest minutajedanaest minuta

Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe. -Frida Kalo
ostavljam-ti-svoj-portret-kako-bih-mogla-biti-s-tobom-svih-onih-dana-i-noi-kada-sam-daleko-od-tebe
Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav. -Rabindranat Tagor
nema-te-poezije-koja-bi-mogla-da-se-vine-do-onih-visina-do-kojih-dopire-ljubav
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Uvek imaj na umu da je tvoja vlastita odlučnost da uspeš daleko važnija od bilo čije druge odlučnosti. -Abraham Linkoln
uvek-imaj-na-umu-da-tvoja-vlastita-odlunost-da-uspe-daleko-vanija-od-bilo-ije-druge-odlunosti