Ako budeš dovoljno jak, nemoj se uopšte stideti izigravati slabića, to će naterati tvog neprijatelja da izgubi opreznost i napadne pre vremena.


ako-bude-dovoljno-jak-nemoj-se-uopte-stideti-izigravati-slabia-to-e-naterati-tvog-neprijatelja-da-izgubi-opreznost-i-napadne-pre-vremena
paulo koeljoakobudedovoljnojaknemojseuoptestidetiizigravatislabićatoćenateratitvogneprijateljadaizgubiopreznostnapadneprevremenaako budešbudeš dovoljnodovoljno jaknemoj sese uopšteuopšte stidetistideti izigravatiizigravati slabićaće nateratinaterati tvogtvog neprijateljaneprijatelja dada izgubiizgubi opreznostopreznost ii napadnenapadne prepre vremenaako budeš dovoljnobudeš dovoljno jaknemoj se uopštese uopšte stidetiuopšte stideti izigravatistideti izigravati slabićaće naterati tvognaterati tvog neprijateljatvog neprijatelja daneprijatelja da izgubida izgubi opreznostizgubi opreznost iopreznost i napadnei napadne prenapadne pre vremenaako budeš dovoljno jaknemoj se uopšte stidetise uopšte stideti izigravatiuopšte stideti izigravati slabićaće naterati tvog neprijateljanaterati tvog neprijatelja datvog neprijatelja da izgubineprijatelja da izgubi opreznostda izgubi opreznost iizgubi opreznost i napadneopreznost i napadne prei napadne pre vremenanemoj se uopšte stideti izigravatise uopšte stideti izigravati slabićaće naterati tvog neprijatelja danaterati tvog neprijatelja da izgubitvog neprijatelja da izgubi opreznostneprijatelja da izgubi opreznost ida izgubi opreznost i napadneizgubi opreznost i napadne preopreznost i napadne pre vremena

Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi.Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće.Ne treba se stideti nikakvog posla, pa ni najodvratnijeg, treba se stideti samo besposlenog života.Biti nasmejan ne znaci da si uvek srecan, vec da si dovoljno jak da se smejes i kad najvise boli..! ♥Jedna od stvari koje oduzimaju najviše vremena je imati neprijatelja.