Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina.


ako-budem-imao-sree-da-ostvarim-barem-neke-od-svojih-ideja-to-e-biti-dobroinstvo-za-celo-oveanstvo-ako-se-te-moje-nade-ispune-najslaa-misao-bie-mi-da
nikola teslaakobudemimaosrećedaostvarimbaremnekeodsvojihidejatoćebitidobročinstvozaceločovečanstvosetemojenadeispunenajslađamisaobićemidelojednogsrbinaako budembudem imaoimao srećesreće dada ostvarimostvarim barembarem nekeneke odod svojihsvojih idejaće bitibiti dobročinstvodobročinstvo zaza celocelo čovečanstvoako sese tete mojemoje nadenade ispunenajslađa misaomisao bićebiće mimi tata dada jedelo jednogjednog srbinaako budem imaobudem imao srećeimao sreće dasreće da ostvarimda ostvarim baremostvarim barem nekebarem neke odneke od svojihod svojih idejaće biti dobročinstvobiti dobročinstvo zadobročinstvo za celoza celo čovečanstvoako se tese te mojete moje nademoje nade ispunenajslađa misao bićemisao biće mibiće mi tami ta data da jeje to delodelo jednog srbina

Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće. -Tomas Džeferson
srea-cilj-ivota-vrlina-temelj-sree-korisnost-test-vrline-ako-pametan-ovek-hoe-da-bude-srean-kako-kau-mudraci-on-mora-imati-i-vrlina-jer-bez-vrlina
TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Ako se teški gresi okajavaju tek na onome svetu, neka se barem glupi okaju na ovome. -Artur Šopenhauer
ako-se-teki-gresi-okajavaju-tek-na-onome-svetu-neka-se-barem-glupi-okaju-na-ovome