Ako dan ne uhvatiš za rogove, za rep ga nećeš uhvatiti.


ako-dan-ne-uhvati-za-rogove-za-rep-ga-nee-uhvatiti
Češka poslovicaakodanneuhvatizarogoverepganećeuhvatitiako dandan nene uhvatišuhvatiš zaza rogoveza reprep gaga nećešnećeš uhvatitiako dan nedan ne uhvatišne uhvatiš zauhvatiš za rogoveza rep garep ga nećešga nećeš uhvatitiako dan ne uhvatišdan ne uhvatiš zane uhvatiš za rogoveza rep ga nećešrep ga nećeš uhvatitiako dan ne uhvatiš zadan ne uhvatiš za rogoveza rep ga nećeš uhvatiti

Opis nije opisano; ja mogu opisati planinu, ali opis nije planina, i ako se uhvatiš u opis, kao što većina ljudi čini, onda nikada nećeš videti planinu. -Džidu Krišnamurti
opis-nije-opisano-ja-mogu-opisati-planinu-ali-opis-nije-planina-i-ako-se-uhvati-u-opis-kao-to-veina-ljudi-ini-onda-nikada-nee-videti-planinu
TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati da radiš nijedan dan u svome životu. -Konfučije
izaberi-posao-koji-voli-i-nee-morati-da-radi-nijedan-dan-u-svome-ivotu