Ako želiš biti poštovan, najprije moraš poštovati sam sebe, samo tako možeš učiniti da te drugi poštuju.


ako-eli-biti-potovan-najprije-mora-potovati-sam-sebe-samo-tako-moe-uiniti-da-te-drugi-potuju
fjodor dostojevskiakoželibitipotovannajprijemorapotovatisamsebesamotakomožeučinitidatedrugipotujuako želišželiš bitibiti poštovannajprije morašmoraš poštovatipoštovati samsam sebesamo takotako možešmožeš učinitiučiniti dada tete drugidrugi poštujuako želiš bitiželiš biti poštovannajprije moraš poštovatimoraš poštovati sampoštovati sam sebesamo tako možeštako možeš učinitimožeš učiniti daučiniti da teda te drugite drugi poštujuako želiš biti poštovannajprije moraš poštovati sammoraš poštovati sam sebesamo tako možeš učinititako možeš učiniti damožeš učiniti da teučiniti da te drugida te drugi poštujunajprije moraš poštovati sam sebesamo tako možeš učiniti datako možeš učiniti da temožeš učiniti da te drugiučiniti da te drugi poštuju

Vrlo je tačno da naš ugled počinje od nas samih, jer onaj koji želi da ga drugi poštuju treba najpre da sam sebe poštuje. -Galileo Galilej
vrlo-no-da-na-ugled-poinje-od-nas-samih-jer-onaj-koji-eli-da-ga-drugi-potuju-treba-najpre-da-sam-sebe-potuje