Ako želiš da se o tebi dobro misli, nemoj o sebi dobro govoriti.


ako-eli-da-se-o-tebi-dobro-misli-nemoj-o-sebi-dobro-govoriti
blez paskalakoželidasetebidobromislinemojsebigovoritiako želišželiš dada sese oo tebitebi dobrodobro mislinemoj oo sebisebi dobrodobro govoritiako želiš daželiš da seda se ose o tebio tebi dobrotebi dobro mislinemoj o sebio sebi dobrosebi dobro govoritiako želiš da seželiš da se oda se o tebise o tebi dobroo tebi dobro mislinemoj o sebi dobroo sebi dobro govoritiako želiš da se oželiš da se o tebida se o tebi dobrose o tebi dobro mislinemoj o sebi dobro govoriti

Želite li da se o vama dobro misli nemojte o sebi dobro govoriti. -Blez Paskal
elite-li-da-se-o-vama-dobro-misli-nemojte-o-sebi-dobro-govoriti
Ako postupaš dobro sa ljudima i oni ce postupati dobro s tobom.. u devedeset posto slučajeva. -Frenklin Ruzvelt
ako-postupa-dobro-ljudima-i-oni-postupati-dobro-s-tobom-u-devedeset-posto-sluajeva
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-oh-smatra-dobrim-nije-dobro