Ako želiš preći reku, najpre moraš sagraditi most.


ako-eli-prei-reku-najpre-mora-sagraditi-most
kineske posloviceakoželiprećirekunajpremorasagraditimostako želišželiš prećipreći rekunajpre morašmoraš sagraditisagraditi mostako želiš prećiželiš preći rekunajpre moraš sagraditimoraš sagraditi mostako želiš preći rekunajpre moraš sagraditi most

Ako želiš biti poštovan, najprije moraš poštovati sam sebe, samo tako možeš učiniti da te drugi poštuju. -Fjodor Dostojevski
ako-eli-biti-potovan-najprije-mora-potovati-sam-sebe-samo-tako-moe-uiniti-da-te-drugi-potuju
Ako želiš sklopiti mir sa svojim neprijateljem, onda moraš razgovarati sa svojim neprijateljem. Tako ti on postaje partner. -Nelson Mandela
ako-eli-sklopiti-mir-svojim-neprijateljem-onda-mora-razgovarati-svojim-neprijateljem-tako-ti-on-postaje-partner