Ako želiš videti dalje, moraš se popeti više.


ako-eli-videti-dalje-mora-se-popeti-vie
kineske posloviceakoželividetidaljemorasepopetivieako želišželiš videtivideti daljemoraš sese popetipopeti višeako želiš videtiželiš videti daljemoraš se popetise popeti višeako želiš videti daljemoraš se popeti više

Ti moraš biti promena koju želiš videti u svetu. -Mahatma Gandi
ti-mora-biti-promena-koju-eli-videti-u-svetu
Ako želiš biti poštovan, najprije moraš poštovati sam sebe, samo tako možeš učiniti da te drugi poštuju. -Fjodor Dostojevski
ako-eli-biti-potovan-najprije-mora-potovati-sam-sebe-samo-tako-moe-uiniti-da-te-drugi-potuju
Ako želiš sklopiti mir sa svojim neprijateljem, onda moraš razgovarati sa svojim neprijateljem. Tako ti on postaje partner. -Nelson Mandela
ako-eli-sklopiti-mir-svojim-neprijateljem-onda-mora-razgovarati-svojim-neprijateljem-tako-ti-on-postaje-partner