Ako želite da se nekog oslobodite, učinićete sve da vam taj dotični uskrati poštovanje, i tako ćete imati pravi razlog da ga otpustite mirne duše.


ako-elite-da-se-nekog-oslobodite-uiniete-sve-da-vam-taj-doti-uskrati-potovanje-i-tako-ete-imati-pravi-razlog-da-ga-otpustite-mirne-e
paulo koeljoakoželitedasenekogosloboditeučinićetesvevamtajdotičniuskratipotovanjetakoćeteimatipravirazloggaotpustitemirnedueako želiteželite dada sese nekognekog osloboditeučinićete svesve dada vamvam tajtaj dotičnidotični uskratiuskrati poštovanjei takotako ćetećete imatiimati pravipravi razlograzlog dada gaga otpustiteotpustite mirnemirne dušeako želite daželite da seda se nekogse nekog osloboditeučinićete sve dasve da vamda vam tajvam taj dotičnitaj dotični uskratidotični uskrati poštovanjei tako ćetetako ćete imatićete imati praviimati pravi razlogpravi razlog darazlog da gada ga otpustitega otpustite mirneotpustite mirne dušeako želite da seželite da se nekogda se nekog osloboditeučinićete sve da vamsve da vam tajda vam taj dotičnivam taj dotični uskratitaj dotični uskrati poštovanjei tako ćete imatitako ćete imati pravićete imati pravi razlogimati pravi razlog dapravi razlog da garazlog da ga otpustiteda ga otpustite mirnega otpustite mirne dušeako želite da se nekogželite da se nekog osloboditeučinićete sve da vam tajsve da vam taj dotičnida vam taj dotični uskrativam taj dotični uskrati poštovanjei tako ćete imati pravitako ćete imati pravi razlogćete imati pravi razlog daimati pravi razlog da gapravi razlog da ga otpustiterazlog da ga otpustite mirneda ga otpustite mirne duše

Kada znate šta želite, i želite ga dovoljno snažno, pronaći ćete način da ga dobijete. -Džim Ron
kada-znate-elite-i-elite-ga-dovoljno-snano-pronai-ete-nain-da-ga-dobijete
Ako nekad, jureći za srećom, nađete tu sreću, vi ćete, kao i ona starica što je tražila naočale, otkriti da vam je sreća sve vrijeme bila na nosu. -Bernard Shaw
ako-nekad-jurei-za-sreom-naete-sreu-vi-ete-kao-i-ona-starica-to-traila-naoale-otkriti-da-vam-srea-sve-vrijeme-bila-na-nosu
Znala je da je ta ljubav nemoguća i baš zato - pošto se ničemu nije nadala - mogla je da prihvati mirne duše sve što je čeka na toj deonici životnog puta. -Paulo Koeljo
znala-da-ljubav-nemogua-i-ba-zato-poto-se-emu-nije-nadala-mogla-da-prihvati-mirne-e-sve-to-eka-na-toj-deonici-ivotnog-puta
Ako nešto zaista želite, skupite hrabrosti da sve u to uložite. -Brendan Frensis
ako-neto-zaista-elite-skupite-hrabrosti-da-sve-u-to-uloite