Ako želite izbjeći kritiku, ne recite ništa, ne radite ništa i budite ništa.


ako-elite-izbjei-kritiku-ne-recite-ne-radite-i-budite
albert ajnštajnakoželiteizbjećikritikunerecitenitaraditenitabuditenitaako želiteželite izbjećiizbjeći kritikune reciterecite ništane raditeradite ništaništa ii buditebudite ništaako želite izbjećiželite izbjeći kritikune recite ništane radite ništaradite ništa iništa i buditei budite ništaako želite izbjeći kritikune radite ništa iradite ništa i buditeništa i budite ništane radite ništa i buditeradite ništa i budite ništa

Ako ne pravite greške, onda ne radite ništa. Siguran sam da ljudi koji rade greše. -Džon Vuden
ako-ne-pravite-greke-onda-ne-radite-siguran-sam-da-ljudi-koji-rade-gree