Ako želite tražiti Istinu, morate ići van, daleko izvan ograničenja ljudskog uma i srca i tamo je pronaći – ta istina je u vama samima. Nije li jednostavnije da si za cilj postavite Život sam, umjesto da imate posrednike, gurue, koji Istinu neizbježno moraju prizemljiti i tako je iznevjeriti.


ako-elite-traiti-istinu-morate-ii-van-daleko-izvan-ogranienja-ljudskog-uma-i-srca-i-tamo-pronai-istina-u-vama-samima-nije-li-jednostavnije-da-za
jiddu krishnamurtiakoželitetražitiistinumorateićivandalekoizvanograničenjaljudskogumasrcatamopronaćiistinavamasamimanijelijednostavnijedazaciljpostaviteŽivotsamumjestoimateposrednikeguruekojiistinuneizbježnomorajuprizemljititakoiznevjeritiako želiteželite tražititražiti istinumorate ićiići vandaleko izvanizvan ograničenjaograničenja ljudskogljudskog umauma ii srcasrca ii tamotamo jeje pronaćipronaći –ta istinaistina jeu vamavama samimanije lili jednostavnijejednostavnije dada sisi zaza ciljcilj postavitepostavite ŽivotŽivot samumjesto dada imateimate posrednikekoji istinuistinu neizbježnoneizbježno morajumoraju prizemljitiprizemljiti ii takotako jeje iznevjeritiako želite tražitiželite tražiti istinumorate ići vandaleko izvan ograničenjaizvan ograničenja ljudskogograničenja ljudskog umaljudskog uma iuma i srcai srca isrca i tamoi tamo jetamo je pronaćije pronaći –pronaći – ta– ta istinata istina jeistina je uje u vamau vama samimanije li jednostavnijeli jednostavnije dajednostavnije da sida si zasi za ciljza cilj postavitecilj postavite Životpostavite Život samumjesto da imateda imate posrednikekoji istinu neizbježnoistinu neizbježno morajuneizbježno moraju prizemljitimoraju prizemljiti iprizemljiti i takoi tako jetako je iznevjeriti

Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja. -Monteskje
iskustvo-oduvek-pokazivalo-da-svaki-ovek-koji-ima-vlast-u-rukama-ima-i-predispozicije-da-zloupotrebi-on-e-ii-toliko-daleko-sve-dok-ne-naleti-na
Iskustvo je oduvijek pokazivalo da svaki čovjek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrijebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naiđe na ograničenja. -Monteskje
iskustvo-oduvijek-pokazivalo-da-svaki-ovjek-koji-ima-vlast-u-rukama-ima-i-predispozicije-da-zloupotrijebi-on-e-ii-toliko-daleko-sve-dok-ne-naie-na
Istinu upoznajemo ne samo umom, nego i srcem. -Blez Paskal
istinu-upoznajemo-ne-samo-umom-nego-i-srcem