Ako gledamo levo-desno dok vozimo bicikl, pašćemo, a ako samo okrećemo pedale i gledamo ispred sebe, stići ćemo tamo gde smo krenuli.


ako-gledamo-levodesno-dok-vozimo-bicikl-paemo-a-ako-samo-okreemo-pedale-i-gledamo-ispred-sebe-stii-emo-tamo-gde-smo-krenuli
zoran Đinđićakogledamolevodesnodokvozimobiciklpaćemoakosamookrećemopedaleispredsebestićićemotamogdesmokrenuliako gledamodok vozimovozimo biciklako samosamo okrećemookrećemo pedalepedale ii gledamogledamo ispredispred sebestići ćemoćemo tamotamo gdegde smosmo krenulidok vozimo bicikla ako samoako samo okrećemosamo okrećemo pedaleokrećemo pedale ipedale i gledamoi gledamo ispredgledamo ispred sebestići ćemo tamoćemo tamo gdetamo gde smogde smo krenulia ako samo okrećemoako samo okrećemo pedalesamo okrećemo pedale iokrećemo pedale i gledamopedale i gledamo ispredi gledamo ispred sebestići ćemo tamo gdećemo tamo gde smotamo gde smo krenulia ako samo okrećemo pedaleako samo okrećemo pedale isamo okrećemo pedale i gledamookrećemo pedale i gledamo ispredpedale i gledamo ispred sebestići ćemo tamo gde smoćemo tamo gde smo krenuli

Video sam obećanu zemlju. Možda neću stići tamo sa vama. Ali hoću da znate večeras, da mi, kao ljudi ćemo stići do obećane zemlje. -Martin Luter King
video-sam-obeanu-zemlju-moda-neu-stii-tamo-vama-ali-hou-da-znate-veeras-da-mi-kao-ljudi-emo-stii-do-obeane-zemlje
Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde ćemo umreti. -Narodne poslovice
ako-i-znamo-gde-smo-se-rodili-ne-znamo-gde-emo-umreti
Svijet mi je odjednom postao tajna, i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. -Meša Selimović
svijet-mi-odjednom-postao-tajna-i-ja-svijetu-stali-smo-jedan-prema-drugome-zaueno-se-gledamo-ne-raspoznajemo-se-ne-razumijemo-se-vie