Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.


ako-idealna-nee-biti-laka-ako-laka-nee-biti-idealna-ako-zasluuje-nee-odustati-ako-odustane-ne-zasluuje-prava-istina-svaka-e-te-povrediti-tvoje
bob marliakoidealnanećebitilakalakaidealnazaslužujenećeodustatiodustanenezaslužujepravaistinasvakaćetepovredititvojesamodanađeonuzbogkojevredisepatiako jeje idealnaneće bitibiti lakaako jeje lakaneće bitibiti idealnaako jeje zaslužuješnećeš odustatiako odustanešne zaslužuješzaslužuješ jeprava istinaistina jesvaka ćeće tete povredititvoje jeje samosamo dada nađešnađeš onuonu zbogzbog kojekoje vredivredi dada sese patiako je idealnaneće biti lakaako je lakaneće biti idealnaako je zaslužuješne zaslužuješ jeprava istina jesvaka će teće te povredititvoje je samoje samo dasamo da nađešda nađeš onunađeš onu zbogonu zbog kojezbog koje vredikoje vredi davredi da seda se pati

TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Ako ikad ostarim, u jedno sam sigurna. Nece biti to zbog dima,kafana, niti godina. Ako ikad ostarim i sve bude bolelo – bice to zbog toga sto me na vreme ...
ako-ikad-ostarim-u-jedno-sam-sigurna-nece-biti-to-zbog-dimakafana-niti-godina-ako-ikad-ostarim-i-sve-bude-bolelo-bice-to-zbog-toga-sto-me-na-vreme