Ako ikada budemo spavali zajedno, to će biti onako kako sam zamislio. I kako Bog zapoveda. I niko neće spavati za vreme tog spavanja.


ako-ikada-budemo-spavali-zajedno-to-e-biti-onako-kako-sam-zamislio-i-kako-bog-zapoveda-i-niko-nee-spavati-za-vreme-tog-spavanja
Đorđe balaševićakoikadabudemospavalizajednotoćebitionakokakosamzamisliobogzapovedanikonećespavatizavremetogspavanjaako ikadaikada budemobudemo spavalispavali zajednoće bitibiti onakoonako kakokako samsam zamislioi kakokako bogbog zapovedai nikoniko nećeneće spavatispavati zaza vremevreme togtog spavanjaako ikada budemoikada budemo spavalibudemo spavali zajednoće biti onakobiti onako kakoonako kako samkako sam zamislioi kako bogkako bog zapovedai niko nećeniko neće spavatineće spavati zaspavati za vremeza vreme togvreme tog spavanjaako ikada budemo spavaliikada budemo spavali zajednoće biti onako kakobiti onako kako samonako kako sam zamislioi kako bog zapovedai niko neće spavatiniko neće spavati zaneće spavati za vremespavati za vreme togza vreme tog spavanjaako ikada budemo spavali zajednoće biti onako kako sambiti onako kako sam zamislioi niko neće spavati zaniko neće spavati za vremeneće spavati za vreme togspavati za vreme tog spavanja

Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime
Moralnost nije doktrina koja nam pojašnjava kako da budemo sretni, nego kako da sebe učinimo vrijednim da budemo sretni. -Imanuel Kant
moralnost-nije-doktrina-koja-nam-pojanjava-kako-da-budemo-sretni-nego-kako-da-sebe-uinimo-vrijednim-da-budemo-sretni
Ja ne verujem u pesimizam. Ako nešto ne ide onako kako mi želimo, idi napred. Ako misliš da će padati kiša, padaće. -Klint Istvud
ja-ne-verujem-u-pesimizam-ako-neto-ne-ide-onako-kako-mi-elimo-idi-napred-ako-misli-da-e-padati-kia-padae