Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu i povjeruj u nju.  Usredotoči se samo na trenutke u kojima si uspjevao ono što si želio i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš.


ako-ima-prolost-kojom-nisi-zadovoljan-sada-trenutak-da-zaboravi-zamisli-neku-novu-priu-o-svom-ivotu-i-povjeruj-u-nju-usredotoi-se-samo-na-trenutke
paulo koeljoakoimaprolostkojomnisizadovoljansadatrenutakdazaboravizamislinekunovupričusvomživotupovjerujnjuusredotočisesamonatrenutkekojimauspjevaoonotoželiosnagaćetipomoćipostignesvehoćeako imašimaš prošlostprošlost kojomkojom nisinisi zadovoljansada jeje trenutaktrenutak dada jeje zaboravišzamisli nekuneku novunovu pričupriču oo svomsvom životuživotu ii povjerujpovjeruj uu njunjuusredotočiusredotoči sese samosamo nana trenutketrenutke uu kojimakojima sisi uspjevaouspjevao onoono štošto sisi želioželio ita snagasnaga ćeće titi pomoćipomoći dada postignešpostigneš svesve štošto hoćešako imaš prošlostimaš prošlost kojomprošlost kojom nisikojom nisi zadovoljansada je trenutakje trenutak datrenutak da jeda je zaboravišzamisli neku novuneku novu pričunovu priču opriču o svomo svom životusvom životu iživotu i povjeruji povjeruj upovjeruj u njuu njuusredotoči seusredotoči se samose samo nasamo na trenutkena trenutke utrenutke u kojimau kojima sikojima si uspjevaosi uspjevao onouspjevao ono štoono što sišto si želiosi želio iželio i tai ta snagata snaga ćesnaga će tiće ti pomoćiti pomoći dapomoći da postignešda postigneš svepostigneš sve štosve što hoćeš

Usredsredi se samo na trenutke u kojima si uspijevao ono što si želio – i ta snaga će ti pomoći da postigneš sve što hoćeš. -Paulo Koeljo
usredsredi-se-samo-na-trenutke-u-kojima-uspijevao-ono-to-elio-i-snaga-e-ti-pomoi-da-postigne-sve-to-hoe
Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
Neće ono što si učinio u prošlom životu uticati na tvoju sadašnjost, već će ono što činiš sada iskupiti tvoju prošlost, i logično promeniti budućnost. -Paulo Koeljo
nee-ono-to-uinio-u-prolom-ivotu-uticati-na-tvoju-sadanjost-ve-e-ono-to-ini-sada-iskupiti-tvoju-prolost-i-logino-promeniti-budunost
Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno. -Opra Vinfri
budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno