Ako živiš dosadan, tužan život zato što si slušao mamu, tatu, učitelja, sveštenika, ili nekog tipa na TV-u koji ti je pričao šta treba da radiš, onda si to zaslužio.


ako-ivi-dosadan-an-ivot-zato-to-sluao-mamu-tatu-uitelja-svetenika-ili-nekog-tipa-na-tvu-koji-ti-priao-treba-da-radi-onda-to-zasluio
frenk zapaakožividosadantužanživotzatotosluaomamutatuučiteljasvetenikailinekogtipanatvukojitipričaotatrebadaradiondatozaslužioako živišživiš dosadantužan životživot zatozato štošto sisi slušaoslušao mamuili nekognekog tipatipa nakoji titi jeje pričaopričao štašta trebatreba dada radišonda siako živiš dosadantužan život zatoživot zato štozato što sišto si slušaosi slušao mamuili nekog tipanekog tipa nakoji ti jeti je pričaoje pričao štapričao šta trebašta treba datreba da radišsi to zaslužio

Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.
nije-problem-radi-nego-kako-radi-kada-shvati-ono-to-sada-ne-shvata-postae-zrela-osoba
Lezi, odspavaj 3-4 dana dok ne povratiš svoje životne sokove, a onda ustani, pogledaj oko sebe i radi to što treba da radiš. -Čarls Bukovski
lezi-odspavaj-34-dana-dok-ne-povrati-svoje-ivotne-sokove-a-onda-ustani-pogledaj-oko-sebe-i-radi-to-to-treba-da-radi