Ako, sa krajnjim naporom, čoveku koji stari pođe za rukom da ostane uredan i čist, to je sterilizovana čistoća apoteke a ne čistoća cveta.


ako-krajnjim-naporom-oveku-koji-stari-poe-za-rukom-da-ostane-uredan-i-ist-to-sterilizovana-istoa-apoteke-a-ne-istoa-cveta
ivo andricakokrajnjimnaporomčovekukojistaripođezarukomdaostaneuredančisttosterilizovanačistoćaapotekenecvetasa krajnjimkrajnjim naporomčoveku kojikoji staristari pođepođe zaza rukomrukom dada ostaneostane uredanuredan ii čistje sterilizovanasterilizovana čistoćačistoća apotekene čistoćačistoća cvetasa krajnjim naporomčoveku koji starikoji stari pođestari pođe zapođe za rukomza rukom darukom da ostaneda ostane uredanostane uredan iuredan i čistje sterilizovana čistoćasterilizovana čistoća apotekeapoteke a nea ne čistoćane čistoća cvetačoveku koji stari pođekoji stari pođe zastari pođe za rukompođe za rukom daza rukom da ostanerukom da ostane uredanda ostane uredan iostane uredan i čistje sterilizovana čistoća apotekečistoća apoteke a neapoteke a ne čistoćaa ne čistoća cvetačoveku koji stari pođe zakoji stari pođe za rukomstari pođe za rukom dapođe za rukom da ostaneza rukom da ostane uredanrukom da ostane uredan ida ostane uredan i čiststerilizovana čistoća apoteke a nečistoća apoteke a ne čistoćaapoteke a ne čistoća cveta

Ništa na svetu nije čoveku odvratnije nego da pođe putem koji ga vodi njemu samome. -Herman Hese
ni-na-svetu-nije-oveku-odvratnije-nego-da-poe-putem-koji-ga-vodi-njemu-samome
Čovek koji stari opet postaje dete. -Sofokle
ovek-koji-stari-opet-postaje-dete
Psihoterapeutu stari čovek koji ne može reći zbogom životu izgleda nemoćan i bolešljiv kao i mladi čovek koji se boji prigrliti ga. -Karl Gustav Jung
psihoterapeutu-stari-ovek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga