Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.


ako-ljubav-zavisi-od-nae-slobodne-volje-zato-ne-prestanu-da-se-vole-oni-koji-bi-hteli-da-prestanu-naprotiv-plau-od-bola-i-robuju-ljubavi-ak-i-oni
jovan dučićakoljubavzavisiodnaeslobodnevoljezatoneprestanudasevoleonikojibihteliprestanunaprotivplačubolarobujuljubavičakponosniljudiinačesmatrajuropstvozanajvećezloradoliavajuzbogljubavinečegčeganikadanisuodrećinosesvojukaobolestokovživestrahuizgubesamoonogkogvoleako ljubavljubav zavisizavisi odod našenaše slobodneslobodne voljezašto nene prestanuprestanu dada sese volevole onioni kojikoji bibi htelihteli dada prestanuplaču odod bolabola ii robujurobuju ljubavičak ii onioni ponosniponosni ljudiljudi kojikoji inačeinače smatrajusmatraju ropstvoropstvo zaza najvećenajveće zloi radorado sese lišavajulišavaju zbogzbog ljubaviljubavi nečegnečeg čegačega sese nikadanikada nisunisu htelihteli odrećii nosenose svojusvoju ljubavljubav kaokao bolestbolest ii okovi živežive uu strahustrahu dada nene izgubeizgube samosamo onogonog kogkog voleako ljubav zavisiljubav zavisi odzavisi od našeod naše slobodnenaše slobodne voljezašto ne prestanune prestanu daprestanu da seda se volese vole onivole oni kojioni koji bikoji bi htelibi hteli dahteli da prestanuplaču od bolaod bola ibola i robujui robuju ljubavičak i onii oni ponosnioni ponosni ljudiponosni ljudi kojiljudi koji inačekoji inače smatrajuinače smatraju ropstvosmatraju ropstvo zaropstvo za najvećeza najveće zloi rado serado se lišavajuse lišavaju zboglišavaju zbog ljubavizbog ljubavi nečegljubavi nečeg čeganečeg čega sečega se nikadase nikada nisunikada nisu htelinisu hteli odrećii nose svojunose svoju ljubavsvoju ljubav kaoljubav kao bolestkao bolest ibolest i okovi žive užive u strahuu strahu dastrahu da neda ne izgubene izgube samoizgube samo onogsamo onog kogonog kog vole

Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje. -Jovan Dučić
moda-bi-uasi-ljubavi-bili-manji-kada-bismo-mogli-voleti-samo-one-koje-bismo-hteli-odista-strano-i-pomisliti-da-nae-mrnje-nae-ljubavi-ne-zavise-od
U ljubavi ne stradaju samo ljudi koji su mekog srca, nego, naprotiv, najviše stradaju baš oni koji umjesto srca nose svoju grubu sebičnost, svirepu želju da osvoje i potrebu da despotski zavladaju. -Jovan Dučić
u-ljubavi-ne-stradaju-samo-ljudi-koji-su-mekog-srca-nego-naprotiv-najvie-stradaju-ba-oni-koji-umjesto-srca-nose-svoju-grubu-sebinost-svirepu-elju-da
Ako bismo pobedili Engleze oružjem kojim su oni nas porobili, naše ropstvo bi ostalo čak i kada bi oni otišli. -Mahatma Gandi
ako-bismo-pobedili-engleze-orujem-kojim-su-oni-nas-porobili-nae-ropstvo-bi-ostalo-ak-i-kada-bi-oni-otili