Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.


ako-ljubav-zavisi-od-nae-slobodne-volje-zato-ne-prestanu-voljeti-oni-koji-bi-htjeli-prestati-naprotiv-plau-od-bola-i-robuju-ljubavi-ak-i-oni-ponosni
ivo andrićakoljubavzavisiodnaeslobodnevoljezatoneprestanuvoljetionikojibihtjeliprestatinaprotivplačubolarobujuljubavičakponosniljudiinačesmatrajuropstvozanajvećezloradoseliavajuzbogljubavinečegčeganikadnisuodrećinosesvojukaobolestiliokovživestrahudaizgubesamoonogkogavoleako ljubavljubav zavisizavisi odod našenaše slobodneslobodne voljezašto nene prestanuprestanu voljetivoljeti onioni kojikoji bibi htjelihtjeli prestatiplaču odod bolabola ii robujurobuju ljubavičak ii onioni ponosniponosni ljudiljudi kojikoji inačeinače smatrajusmatraju ropstvoropstvo zaza najvećenajveće zlorado sese lišavajulišavaju zbogzbog ljubaviljubavi nečegnečeg čegačega sese inačeinače nikadnikad nisunisu htjelihtjeli odrećii nosenose svojusvoju ljubavljubav kaokao bolestbolest iliili okovi živežive uu strahustrahu dada nene izgubeizgube samosamo onogonog kogakoga voleako ljubav zavisiljubav zavisi odzavisi od našeod naše slobodnenaše slobodne voljezašto ne prestanune prestanu voljetiprestanu voljeti onivoljeti oni kojioni koji bikoji bi htjelibi htjeli prestatiplaču od bolaod bola ibola i robujui robuju ljubavičak i onii oni ponosnioni ponosni ljudiponosni ljudi kojiljudi koji inačekoji inače smatrajuinače smatraju ropstvosmatraju ropstvo zaropstvo za najvećeza najveće zlorado se lišavajuse lišavaju zboglišavaju zbog ljubavizbog ljubavi nečegljubavi nečeg čeganečeg čega sečega se inačese inače nikadinače nikad nisunikad nisu htjelinisu htjeli odrećii nose svojunose svoju ljubavsvoju ljubav kaoljubav kao bolestkao bolest ilibolest ili okovi žive užive u strahuu strahu dastrahu da neda ne izgubene izgube samoizgube samo onogsamo onog kogaonog koga vole

U ljubavi ne stradaju samo ljudi koji su mekog srca, nego, naprotiv, najviše stradaju baš oni koji umjesto srca nose svoju grubu sebičnost, svirepu želju da osvoje i potrebu da despotski zavladaju. -Jovan Dučić
u-ljubavi-ne-stradaju-samo-ljudi-koji-su-mekog-srca-nego-naprotiv-najvie-stradaju-ba-oni-koji-umjesto-srca-nose-svoju-grubu-sebinost-svirepu-elju-da
Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje. -Jovan Dučić
moda-bi-uasi-ljubavi-bili-manji-kada-bismo-mogli-voleti-samo-one-koje-bismo-hteli-odista-strano-i-pomisliti-da-nae-mrnje-nae-ljubavi-ne-zavise-od
Ako bismo pobedili Engleze oružjem kojim su oni nas porobili, naše ropstvo bi ostalo čak i kada bi oni otišli. -Mahatma Gandi
ako-bismo-pobedili-engleze-orujem-kojim-su-oni-nas-porobili-nae-ropstvo-bi-ostalo-ak-i-kada-bi-oni-otili