Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli.


ako-me-ti-ne-voli-ja-neu-biti-voljen-ali-ako-ja-tebe-ne-volim-ja-ne-znam-kako-se-voli
semjuel beketakometinevolijanećubitivoljenaliakotebevolimznamkakosevoliako meme titi nene volišvoliš –– jaja nećuneću bitibiti voljenali akoako jaja tebetebe nene volimvolim –– jaja nene znamznam kakokako sese voliako me time ti neti ne volišne voliš –voliš – ja– ja nećuja neću bitineću biti voljenali ako jaako ja tebeja tebe netebe ne volimne volim –volim – ja– ja neja ne znamne znam kakoznam kako sekako se voliako me ti neme ti ne volišti ne voliš –ne voliš – javoliš – ja neću– ja neću bitija neću biti voljenali ako ja tebeako ja tebe neja tebe ne volimtebe ne volim –ne volim – javolim – ja ne– ja ne znamja ne znam kakone znam kako seznam kako se voliako me ti ne volišme ti ne voliš –ti ne voliš – jane voliš – ja nećuvoliš – ja neću biti– ja neću biti voljenali ako ja tebe neako ja tebe ne volimja tebe ne volim –tebe ne volim – jane volim – ja nevolim – ja ne znam– ja ne znam kakoja ne znam kako sene znam kako se voli

Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća!Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća!I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po kiši. Kažeš da voliš Sunce, ali tražiš hlad kada ono sija. Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato sam i uplašen kada kažeš da me voliš.