Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!


ako-mi-sudbina-ostavila-bilo-kakvu-nadu-da-u-povratiti-ugled-onda-i-nisam-toliko-zgrijeio-ako-su-pak-ove-muke-vjene-onda-elim-ljubavi-moja-da-te
ciceronakomisudbinaostavilabilokakvunadudaćupovratitiugledondanisamtolikozgrijeioakosupakovemukevječneželimljubavimojatevidimtoprijeumremtvomzagrljajukadanambogovikojetinajiskrenijepotovalaljudikojimasamjauvijekslužionisuuzvratilizahvalnoću…kakonesretanjadanako mimi jeje sudbinasudbina ostavilaostavila bilobilo kakvukakvu nadunadu dada ćuću povratitipovratiti ugledonda ii nisamnisam tolikotoliko zgriješioako suove mukemuke vječneonda želimljubavi mojada tete vidimvidim štošto prijeprije ii dada umremumrem uu tvomtvom zagrljajukada namnam nini bogovibogovi kojekoje sisi titi najiskrenijenajiskrenije poštovalani ljudikojima samsam jaja uvijekuvijek služioslužio nisunisu uzvratiliuzvratili zahvalnošću…zahvalnošću… okako samsam nesretannesretan ii jadanako mi jemi je sudbinaje sudbina ostavilasudbina ostavila biloostavila bilo kakvubilo kakvu nadukakvu nadu danadu da ćuda ću povratitiću povratiti ugledonda i nisami nisam tolikonisam toliko zgriješioove muke vječneda te vidimte vidim štovidim što priješto prije iprije i dai da umremda umrem uumrem u tvomu tvom zagrljajukada nam ninam ni bogovini bogovi kojebogovi koje sikoje si tisi ti najiskrenijeti najiskrenije poštovalakojima sam jasam ja uvijekja uvijek služiouvijek služio nisuslužio nisu uzvratilinisu uzvratili zahvalnošću…uzvratili zahvalnošću… okako sam nesretansam nesretan inesretan i jadan

Svako od nas uvijek proživi što i svi prije nas, i ničiji udes nije pouka, ničija muka utjeha. Ni na što se čovjek ne navikava zato što su to mnogi doživjeli prije njega. Uvijek je bilo rata, otkako svijet postoji, a ljudima je uvijek nanovo teško. Uvijek se dešavalo da je čovjeka stizala nesreća, i nikad se niko ne utješi mišlju: nisam sam, i nisam prvi ni posljednji.Zanima me u koju kategoriju žena stavljaš mene? Ipak ti ja nisam bilo ko. Ja sam najduže čekala i verovala tebi i onda kada si se sam izdavao.Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo.Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja?Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi.Ono što ste mogli čitati o mojim religioznim uvjerenjima je, naravno, laž. Laž koja se sustavno ponavlja ! Ja ne vjerujem u osobnog Boga, i to nikada nisam poricao, već sam to svima jasno stavio na znanje. Ako ima išta u meni što se može nazvati religioznim, to je onda bezgranično divljenje nad strukturom svijeta, toliko koliko nam to naša znanost može razotkriti.