Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!


ako-mi-sudbina-ostavila-bilo-kakvu-nadu-da-u-povratiti-ugled-onda-i-nisam-toliko-zgrijeio-ako-su-pak-ove-muke-vjene-onda-elim-ljubavi-moja-da-te
ciceronakomisudbinaostavilabilokakvunadudaćupovratitiugledondanisamtolikozgrijeioakosupakovemukevječneželimljubavimojatevidimtoprijeumremtvomzagrljajukadanambogovikojetinajiskrenijepotovalaljudikojimasamjauvijekslužionisuuzvratilizahvalnoću…kakonesretanjadanako mimi jeje sudbinasudbina ostavilaostavila bilobilo kakvukakvu nadunadu dada ćuću povratitipovratiti ugledonda ii nisamnisam tolikotoliko zgriješioako suove mukemuke vječneonda želimljubavi mojada tete vidimvidim štošto prijeprije ii dada umremumrem uu tvomtvom zagrljajukada namnam nini bogovibogovi kojekoje sisi titi najiskrenijenajiskrenije poštovalani ljudikojima samsam jaja uvijekuvijek služioslužio nisunisu uzvratiliuzvratili zahvalnošću…zahvalnošću… okako samsam nesretannesretan ii jadanako mi jemi je sudbinaje sudbina ostavilasudbina ostavila biloostavila bilo kakvubilo kakvu nadukakvu nadu danadu da ćuda ću povratitiću povratiti ugledonda i nisami nisam tolikonisam toliko zgriješioove muke vječneda te vidimte vidim štovidim što priješto prije iprije i dai da umremda umrem uumrem u tvomu tvom zagrljajukada nam ninam ni bogovini bogovi kojebogovi koje sikoje si tisi ti najiskrenijeti najiskrenije poštovalakojima sam jasam ja uvijekja uvijek služiouvijek služio nisuslužio nisu uzvratilinisu uzvratili zahvalnošću…uzvratili zahvalnošću… okako sam nesretansam nesretan inesretan i jadan

Zanima me u koju kategoriju žena stavljaš mene? Ipak ti ja nisam bilo ko. Ja sam najduže čekala i verovala tebi i onda kada si se sam izdavao.
zanima-me-u-koju-kategoriju-ena-stavlja-mene-ipak-ti-ja-nisam-bilo-ko-ja-sam-najdue-ekala-i-verovala-tebi-i-onda-kada-se-sam-izdavao
Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo. -Matija Bećković
nisi-imala-takve-oi-onda-kad-sam-te-sreo-one-su-iskrsle-na-tvom-licu-tek-kada-sam-te-zavoleo
Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja? -Erih From
ako-sam-ja-ono-to-imam-i-ako-onda-izgubim-to-to-imam-ko-sam-onda-ja
Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi. -Herman Hese
sre-smo-samo-onda-kada-od-sutranjeg-dana-ne-traimo-a-od-dananjega-zahvalnou-primamo-ono-to-nam-nosi