Ako ne možeš gristi ne pokazuj zube.


ako-ne-moe-gristi-ne-pokazuj-zube
francuske posloviceakonemožegristipokazujzubeako nene možešmožeš gristigristi nene pokazujpokazuj zubeako ne možešne možeš gristimožeš gristi negristi ne pokazujne pokazuj zubeako ne možeš gristine možeš gristi nemožeš gristi ne pokazujgristi ne pokazuj zubeako ne možeš gristi nene možeš gristi ne pokazujmožeš gristi ne pokazuj zube

Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronađeš različito. -Umberto Eko
ne-moe-pobei-od-beskraja-bekstvom-u-neki-drugi-beskraj-ne-moe-pobei-od-istovetnog-obmanjujui-se-da-moe-da-pronae-razliito
Ne možeš pobeći od beskraja, bekstvom u neki drugi beskraj, ne možeš pobeći od istovetnog obmanjujući se da možeš da pronadeš različito. -Umberto Eko
ne-moe-pobei-od-beskraja-bekstvom-u-neki-drugi-beskraj-ne-moe-pobei-od-istovetnog-obmanjujui-se-da-moe-da-pronade-razliito