Šta ako ništa ne postoji, i svi smo deo nečijeg sna?


ako-ne-postoji-i-svi-smo-deo-neijeg-sna
vudi alenŠtaakonitanepostojisvismodeonečijegsnaŠta akoako ništaništa nene postojii svisvi smosmo deodeo nečijegnečijeg snaŠta ako ništaako ništa neništa ne postojii svi smosvi smo deosmo deo nečijegdeo nečijeg snaŠta ako ništa neako ništa ne postojii svi smo deosvi smo deo nečijegsmo deo nečijeg snaŠta ako ništa ne postojii svi smo deo nečijegsvi smo deo nečijeg sna

Možda smo svi došli različitim brodovima, ali smo sada svi u istom čamcu. -Martin Luter King
moda-smo-svi-doli-razliitim-brodovima-ali-smo-sada-svi-u-istom-amcu