Ako ne znaš kako treba živeti, ustupi mesto iskusnima.


ako-ne-zna-kako-treba-iveti-ustupi-mesto-iskusnima
horacijeakoneznakakotrebaživetiustupimestoiskusnimaako nene znašznaš kakokako trebatreba živetiustupi mestomesto iskusnimaako ne znašne znaš kakoznaš kako trebakako treba živetiustupi mesto iskusnimaako ne znaš kakone znaš kako trebaznaš kako treba živetiako ne znaš kako trebane znaš kako treba živeti

Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe. -Endi Vorhol
poto-e-ljudi-iveti-e-i-biti-sve-stariji-samo-treba-da-naue-kako-da-e-budu-bebe
Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive. -Duško Radović
ako-elite-da-budete-bolji-od-drugih-ljudi-ne-smete-raditi-ono-to-oni-rade-i-ne-moete-iveti-onako-kako-oni-ive