Ako ne znaš kuda ideš, gde god da stigneš na pogrešnom si mestu.


ako-ne-zna-kuda-ide-gde-god-da-stigne-na-pogrenom-mestu
akoneznakudaidegdegoddastignenapogrenommestuako nene znašznaš kudakuda idešgde godgod dada stignešstigneš nana pogrešnompogrešnom sisi mestuako ne znašne znaš kudaznaš kuda idešgde god dagod da stignešda stigneš nastigneš na pogrešnomna pogrešnom sipogrešnom si mestuako ne znaš kudane znaš kuda idešgde god da stignešgod da stigneš nada stigneš na pogrešnomstigneš na pogrešnom sina pogrešnom si mestuako ne znaš kuda idešgde god da stigneš nagod da stigneš na pogrešnomda stigneš na pogrešnom sistigneš na pogrešnom si mestu

Ti me mnogo zezaš i okolo švrljaš, bogami me ne znaš pa će da nadrljaš … Nemoj da ideš mojom ulicom … xD
ti-me-mnogo-zeza-i-okolo-vrlja-bogami-me-ne-zna-pa-e-da-nadrlja-nemoj-da-ide-mojom-ulicom-xd
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena. -Koko Šanel
jedna-me-mlada-ena-pitala-gde-da-nanese-parfem-rekla-sam-joj-da-ga-stavi-gde-god-eli-biti-poljubljena
Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...
strano-voleti-te-na-mestu-tako-krhkom-kao-to-svet-muno-voleti-te-u-tom-kraju-punom-nesavrenstva-gde-nas-sve-lomi-i-uutkuje-gde-nas-sve-vara