Ako neki čovek tvrdi: ‘To je moje uverenje’, a izjava mu je dosledna istini, iz toga još ne sledi jednostran zaključak samo je ovo istina, a sve je ostalo zabluda’, jer istinu uviđaju samo mudraci, i to svaki pojedinačno, sam za sebe.


ako-neki-ovek-tvrdi-to-moje-uverenje-a-izjava-mu-dosledna-istini-iz-toga-jo-ne-sledi-jednostran-zakljuak-samo-ovo-istina-a-sve-ostalo-zabluda-jer
budaakonekičovektvrdi‘tomojeuverenje’izjavamudoslednaistiniiztogajonesledijednostranzaključaksamoovoistinasveostalozabluda’jeristinuuviđajumudracitosvakipojedinačnosamzasebeako nekineki čovekčovek tvrdi‘to jeje mojemoje uverenje’izjava mumu jeje doslednadosledna istiniiz togatoga jošjoš nene sledisledi jednostranjednostran zaključakzaključak samosamo jeje ovoovo istinasve jeje ostaloostalo zabluda’jer istinuistinu uviđajuuviđaju samosamo mudracisvaki pojedinačnosam zaza sebeako neki čovekneki čovek tvrdi‘to je mojeje moje uverenje’a izjava muizjava mu jemu je doslednaje dosledna istiniiz toga joštoga još nejoš ne sledine sledi jednostransledi jednostran zaključakjednostran zaključak samozaključak samo jesamo je ovoje ovo istinaa sve jesve je ostaloje ostalo zabluda’jer istinu uviđajuistinu uviđaju samouviđaju samo mudracii to svakisam za sebe

Kada bi svaki čovek voleo sve ljude, tada bi svaki pojedinačno posedovao svet. -Fridrih Šiler
kada-bi-svaki-ovek-voleo-sve-ljude-tada-bi-svaki-pojedinano-posedovao-svet
Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.
volite-ali-dajte-sve-od-sebe-jer-samo-tako-ete-ispuniti-sebe
Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :D
kad-te-ena-neto-pita-bolje-reci-istinu-jer-budi-siguran-da-ona-ve-zna-istinu-i-da-te-samo-isprobava-d
Lepota je prolazna, zivot kratko traje, sve sto imam moje srce ti daje, uzmi moju ljubav jer znam samo jedno – sve na ovom svetu nije kao ti vredno…! ...
lepota-prolazna-zivot-kratko-traje-sve-sto-imam-moje-srce-ti-daje-uzmi-moju-ljubav-jer-znam-samo-jedno-sve-na-ovom-svetu-nije-kao-ti-vredno
Ma kako čvrsto ljudi bili povezani prijateljstvom, ljubavlju ili brakom, sasvim pošteno svaki na kraju misli ipak samo na sebe i možda još na svoje dete. -Artur Šopenhauer
ma-kako-vrsto-ljudi-bili-povezani-prijateljstvom-ljubavlju-ili-brakom-sasvim-poteno-svaki-na-kraju-misli-ipak-samo-na-sebe-i-moda-jo-na-svoje-dete