Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek.


ako-neko-ini-samo-ono-to-se-od-njega-trai-on-rob-ako-ini-vie-no-to-se-od-njega-trai-on-slobodan-ovek
kineske posloviceakonekočinisamoonotoseodnjegatražionrobvienoslobodančovekako nekoneko činičini samosamo onoono štošto sese odod njeganjega tražion jeje robako činičini viševiše nono štošto sese odod njeganjega tražion jeje slobodanslobodan čovekako neko činineko čini samočini samo onosamo ono štoono što sešto se odse od njegaod njega tražion je robako čini višečini više noviše no štono što sešto se odse od njegaod njega tražion je slobodanje slobodan čovekako neko čini samoneko čini samo onočini samo ono štosamo ono što seono što se odšto se od njegase od njega tražiako čini više nočini više no štoviše no što seno što se odšto se od njegase od njega tražion je slobodan čovekako neko čini samo ononeko čini samo ono štočini samo ono što sesamo ono što se odono što se od njegašto se od njega tražiako čini više no štočini više no što seviše no što se odno što se od njegašto se od njega traži

Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-oh-smatra-dobrim-nije-dobro
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-on-smatra-dobrim-nije-dobro
Ogledalo je manje tu da nam pokaže ono što je ispred njega koliko da sakrije ono što je iza njega. -Borislav Pekić
ogledalo-manje-da-nam-pokae-ono-to-ispred-njega-koliko-da-sakrije-ono-to-iza-njega
Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih. -Konfučije
ono-to-hoe-mudrac-to-trai-u-sebi-prost-ovek-to-trai-kod-drugih
Ko čini dobro, od njega se jos više dobra očekuje. -Ivo Andrić
ko-ini-dobro-od-njega-se-jos-vie-dobra-oekuje