Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro.


ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-oh-smatra-dobrim-nije-dobro
lav tolstojakonekokažedaseneosećasrećnimkadčinidobrotoznačisamoonotoohsmatradobrimnijedobroako nekoneko kažekaže dada sese nene osećaoseća srećnimsrećnim kadkad činičini dobroznači samosamo dada onoono štošto ohoh smatrasmatra dobrimdobrim nijenije dobroako neko kaženeko kaže dakaže da seda se nese ne osećane oseća srećnimoseća srećnim kadsrećnim kad činikad čini dobroznači samo dasamo da onoda ono štoono što ohšto oh smatraoh smatra dobrimsmatra dobrim nijedobrim nije dobroako neko kaže daneko kaže da sekaže da se neda se ne osećase ne oseća srećnimne oseća srećnim kadoseća srećnim kad činisrećnim kad čini dobroznači samo da onosamo da ono štoda ono što ohono što oh smatrašto oh smatra dobrimoh smatra dobrim nijesmatra dobrim nije dobroako neko kaže da seneko kaže da se nekaže da se ne osećada se ne oseća srećnimse ne oseća srećnim kadne oseća srećnim kad činioseća srećnim kad čini dobroznači samo da ono štosamo da ono što ohda ono što oh smatraono što oh smatra dobrimšto oh smatra dobrim nijeoh smatra dobrim nije dobro

Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-on-smatra-dobrim-nije-dobro
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro
Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek. -Kineske poslovice
ako-neko-ini-samo-ono-to-se-od-njega-trai-on-rob-ako-ini-vie-no-to-se-od-njega-trai-on-slobodan-ovek
Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava. -Fridrih Niče
vaspita-nikad-ne-kae-ono-to-stvarno-misli-ve-ono-to-misli-da-dobro-da-uju-oni-koje-vaspitava