Ako neko misli da su ljubav i mir klišei koji su zaostali iz 60-ih godina, to je njegov problem. Ljubav i mir su večni.


ako-neko-misli-da-su-ljubav-i-mir-kliei-koji-su-zaostali-iz-60ih-godina-to-njegov-problem-ljubav-i-mir-su-ve
džon lenonakonekomislidasuljubavmirklieikojizaostaliiz60ihgodinatonjegovproblemljubavvečniako nekoneko mislimisli dada susu ljubavljubav ii mirmir klišeiklišei kojikoji susu zaostalizaostali izje njegovnjegov problemljubav ii mirmir susu večniako neko mislineko misli damisli da suda su ljubavsu ljubav iljubav i miri mir klišeimir klišei kojiklišei koji sukoji su zaostalisu zaostali izje njegov problemljubav i miri mir sumir su večniako neko misli daneko misli da sumisli da su ljubavda su ljubav isu ljubav i mirljubav i mir klišeii mir klišei kojimir klišei koji suklišei koji su zaostalikoji su zaostali izljubav i mir sui mir su večniako neko misli da suneko misli da su ljubavmisli da su ljubav ida su ljubav i mirsu ljubav i mir klišeiljubav i mir klišei kojii mir klišei koji sumir klišei koji su zaostaliklišei koji su zaostali izljubav i mir su večni

Ako se mi okrenemo Izvoru Života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti. -Otac Tadej
ako-se-mi-okrenemo-izvoru-ivota-gospod-e-nam-dati-snage-da-uvrstimo-u-sebi-misli-pune-dobra-jer-dobre-misli-dobre-elje-daju-mir-i-utehu-svuda-moramo
Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan. -Malkolm Iks
ne-moete-odvojiti-mir-od-slobode-jer-niko-ne-moe-imati-mir-osim-ukoliko-slobodan
Kad bi svaki čovek želeo mir onoliko jako koliko želi novi televizor, mir bi vladao svetom. -Džon Lenon
kad-bi-svaki-ovek-eleo-mir-onoliko-jako-koliko-eli-novi-televizor-mir-bi-vladao-svetom
Pokušavamo dobiti mir i sreću spolja, iz novca ili moći. Međutim, istinski mir i spokoj trebali bi doći iznutra. -Dalaj Lama
pokuavamo-dobiti-mir-i-sreu-spolja-iz-novca-ili-moi-meutim-istinski-mir-i-spokoj-trebali-bi-doi-iznutra