Ako nemaš šta da kažeš, nemoj onda ništa ni reći.


ako-nema-da-kae-nemoj-onda-rei
mark tvenakonematadakaženemojondanitarećiako nemašnemaš štašta dada kažešnemoj ondaonda ništaništa nini rećiako nemaš štanemaš šta dašta da kažešnemoj onda ništaonda ništa niništa ni rećiako nemaš šta danemaš šta da kažešnemoj onda ništa nionda ništa ni rećiako nemaš šta da kažešnemoj onda ništa ni reći

Šta god da kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvijek praviti da ti vjeruje. -Đorđe Balašević
god-da-kae-slagae-a-mora-se-poeti-navikavati-na-to-da-vie-nema-nekog-ko-e-se-uvijek-praviti-da-ti-vjeruje
Kad ti izmisli više puta izgovor kad treba da se vidite, onda nemaš tu šta više da tražiš, jer vreme se lako stvori ako se nešto baš želi.
kad-ti-izmisli-vie-puta-izgovor-kad-treba-da-se-vidite-onda-nema-vie-da-trai-jer-vreme-se-lako-stvori-ako-se-neto-ba-eli