Ako nemaš šta da kažeš, nemoj onda ništa ni reći.


ako-nema-da-kae-nemoj-onda-rei
mark tvenakonematadakaženemojondanitarećiako nemašnemaš štašta dada kažešnemoj ondaonda ništaništa nini rećiako nemaš štanemaš šta dašta da kažešnemoj onda ništaonda ništa niništa ni rećiako nemaš šta danemaš šta da kažešnemoj onda ništa nionda ništa ni rećiako nemaš šta da kažešnemoj onda ništa ni reći

Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.Kad nemaš ništa za reći, ne govori.Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.Ako nemaš drugova, nemaš ni straha.Šta god da kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvijek praviti da ti vjeruje.Kad ti izmisli više puta izgovor kad treba da se vidite, onda nemaš tu šta više da tražiš, jer vreme se lako stvori ako se nešto baš želi.