Ako si odlučio da imaš dva lica, učini da bar jedno od njih bude lepo.


ako-odluio-da-ima-dva-lica-uini-da-bar-jedno-od-njih-bude-lepo
merlin monroakoodlučiodaimadvalicaučinibarjednoodnjihbudelepoako sisi odlučioodlučio dada imašimaš dvadva licaučini dada barbar jednojedno odod njihnjih budebude lepoako si odlučiosi odlučio daodlučio da imašda imaš dvaimaš dva licaučini da barda bar jednobar jedno odjedno od njihod njih budenjih bude lepoako si odlučio dasi odlučio da imašodlučio da imaš dvada imaš dva licaučini da bar jednoda bar jedno odbar jedno od njihjedno od njih budeod njih bude lepoako si odlučio da imašsi odlučio da imaš dvaodlučio da imaš dva licaučini da bar jedno odda bar jedno od njihbar jedno od njih budejedno od njih bude lepo

Ako ste već dvolični, potrudite se da vam bar jedno lice bude lepo :-)Ako se dva kamena kotrljaju jedan prema drugom,ne smiješ stati između njih.Ako ikad ostarim, u jedno sam sigurna. Nece biti to zbog dima,kafana, niti godina. Ako ikad ostarim i sve bude bolelo – bice to zbog toga sto me na vreme ...Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Niko ne može imati dva lica. Jedno za sebe, drugo za druge, a da se na kraju ne upita: Koje je pravo?Bolje vide dva oka, nego jedno.