Ako je ono što si našao sačinjeno od čiste materije, nikad neće istruliti. I moći ćeš jednog dana da se vratiš. Ako je to bio samo trenutak svjetlosti, kao eksplozija neke zvijezde , onda na povratku nećeš ništa zateći. Ali si bio svjedok eksplozije svjetlosti. Samo to vrijedilo je truda.


ako-ono-to-naao-injeno-od-iste-materije-nikad-nee-istruliti-i-moi-e-jednog-dana-da-se-vrati-ako-to-bio-samo-trenutak-svjetlosti-kao-eksplozija-neke
paulo koeljoakoonotonaaosačinjenoodčistematerijenikadnećeistrulitimoćićejednogdanadasevratitobiosamotrenutaksvjetlostikaoeksplozijanekezvijezdeondanapovratkunećenitazatećialisvjedokeksplozijesvjetlostisamovrijedilotrudaako jeje onoono štošto sisi našaonašao sačinjenosačinjeno odod čistečiste materijenikad nećeneće istrulitii moćimoći ćešćeš jednogjednog danadana dada sese vratišako jebio samosamo trenutaktrenutak svjetlostikao eksplozijaeksplozija nekeneke zvijezdezvijezdeondaonda nana povratkupovratku nećešnećeš ništaništa zatećiali sisi biobio svjedoksvjedok eksplozijeeksplozije svjetlostivrijedilo jeje trudaako je onoje ono štoono što sišto si našaosi našao sačinjenonašao sačinjeno odsačinjeno od čisteod čiste materijenikad neće istrulitii moći ćešmoći ćeš jednogćeš jednog danajednog dana dadana da seda se vratišje to biobio samo trenutaksamo trenutak svjetlostikao eksplozija nekeeksplozija neke zvijezdeneke zvijezdeonda naonda na povratkuna povratku nećešpovratku nećeš ništanećeš ništa zatećiali si biosi bio svjedokbio svjedok eksplozijesvjedok eksplozije svjetlostisamo to vrijedilovrijedilo je truda

Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Ako postoji bog, onda je prijeko potrebno da je on pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića. -Monteskje
ako-postoji-bog-onda-prijeko-potrebno-da-on-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića. -Monteskje
ako-postoji-bog-onda-preko-potrebno-da-on-bude-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia