Ako čovek nije otkrio nešto za što je spreman umreti, nije vredan življenja.


ako-ovek-nije-otkrio-neto-za-to-spreman-umreti-nije-vredan-ivljenja
martin luter kingakočoveknijeotkrionetozatospremanumretivredanživljenjaako čovekčovek nijenije otkriootkrio neštonešto zaza štošto jeje spremanspreman umretinije vredanvredan življenjaako čovek niječovek nije otkrionije otkrio neštootkrio nešto zanešto za štoza što ješto je spremanje spreman umretinije vredan življenjaako čovek nije otkriočovek nije otkrio neštonije otkrio nešto zaotkrio nešto za štonešto za što jeza što je spremanšto je spreman umretiako čovek nije otkrio neštočovek nije otkrio nešto zanije otkrio nešto za štootkrio nešto za što jenešto za što je spremanza što je spreman umreti

Čovjek koji nije spreman da umre zbog nečega nije spreman ni da živi. -Martin Luter King
ovjek-koji-nije-spreman-da-umre-zbog-neega-nije-spreman-da-ivi
Svaki čovek mora prvo u sebi da potraži značenje života. To nije nešto što se otkriva, već nešto što se oblikuje. -Antoan de Sent Egziperi
svaki-ovek-mora-prvo-u-sebi-da-potrai-znaenje-ivota-to-nije-neto-to-se-otkriva-ve-neto-to-se-oblikuje
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje